جمعه 28 شهريور 1399   20:38:31
.
[PageVisit]
شنبه 17 تير 1396 آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط

·         توانمندیها

·         تجهیزات

·         فعالیت ها

o        آنالیزهای انجام شده در راستای پروژه ها و پایان نامه های دانشجویان

o        آنالیزهای انجام شده در راستای فعالیت های ارتباط با صنعت

o        آنالیزهای انجام شده در راستای طرح های تحقیقاتی

·         کلاس های آموزشی برگزار شده

·         پایان نامه های مرتبط

o        پایان نامه های مقطع ارشد

o        پایان نامه های مقطع دکتری