جمعه 14 آذر 1399   14:46:53
.
دوشنبه 20 خرداد 1392 اعضای هیات علمی

اعضای فعال:


   

 

نام:  محمد
 نام خانوادگی: عرب
 رتبه علمی: استاد
مسئولیتهای اجرایی:
- قائم مقام مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
پست الکترونیک: arabmoha@tums.ac.ir
تلفن: 42933078 - 021
 
سوابق تحصیلی  
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی  
کارشناسی مدیریت صنعتی تهران 1355  
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علوم پزشکی تهران 1372  
دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علوم پزشکی تهران 1379  
آدرس وب سایت:
http://tums.ac.ir/faculties/arabmoha
C.V. Dr. Mohammad Arab (Updated April 2017)
 

 
            
نام:  حسین
 نام خانوادگی: درگاهی
 رتبه علمی: استاد
مسئولیتهای اجرایی:
- معاون آموزشی و قائم مقام مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور
پست الکترونیک: hdargahi@tums.ac.ir
تلفن: 88992767-021
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
کارشناسی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی 1358
کارشناسی ارشد بهداشت عمومی علوم پزشکی تهران 1365
دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد 1375
آدرس وب سایت:
   
   

   
نام:  آرش
 نام خانوادگی: رشیدیان
 رتبه علمی: استاد
مسئولیتهای اجرایی:
مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
پست الکترونیک:  arashidian@tums.ac.ir
تلفن: 42933070 – 021
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
MD پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1377
دکترای تخصصی(PhD) مدیریت و سیاستگذاری سلامت دانشگاه یورک انگلستان 1383
PostDoc دانشگاه یورک انگلستان 1383
آدرس وب سایت:
   
نام:  علی
 نام خانوادگی: اکبری ساری
 رتبه علمی: استاد
مسئولیتهای اجرایی:
-
ریاست موسسه ملی تحقیقات سلامت
پست الکترونیک:   akbarisari@tums.ac.ir
تلفن: 42933281 – 021
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
MD پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1376
دکترای تخصصی(PhD) مدیریت و سیاستگذاری سلامت دانشگاه یورک انگلستان 1385
PostDoc دانشگاه یورک انگلستان 1385
آدرس وب سایت:
http://tums.ac.ir/faculties/akbarisari 
    
نام:  ابراهیم
 نام خانوادگی: جعفری پویان
 رتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:   jaafaripooyan@tums.ac.ir
تلفن: 42933058-021
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه شیراز 1380
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1382
دکترا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(گرایش سیاستگذاری) دانشگاه ساوتهامپتون-انگلستان 1390
آدرس وب سایت:
  

نام:  سارا
 نام خانوادگی: امامقلی پور سفید دشتی
 رتبه علمی: دانشیار                     
پست الکترونیک:  s-emamgholipour@tums.ac.ir
تلفن: 42933240 – 021
 
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه شهیدچمران 1380
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی
اقتصاد بهداشت
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1382
1383
دکترا علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس 1387
آدرس وب سایت:

    


نام:  علی محمد
 نام خانوادگی: مصدق راد
 رتبه علمی: دانشیار
 پست الکترونیک:  mosadeghrad@tums.ac.ir
تلفن: 42933006-021
 
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه اصفهان 1378
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه ایران 1380
دکترا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(گرایش سیاستگذاری) دانشگاه لندن- انگلستان 1390
آدرس وب سایت:

      
 نام:  امیر حسین
 نام خانوادگی: تکیان
 رتبه علمی: استاد
مسئولیتهای اجرایی:
-  معاون بین الملل دانشکده بهداشت
پست الکترونیک: takian@tums.ac.ir
تلفن: 42933225-021
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
MD پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1379
دکترای تخصصی (Ph.D.) سیاستگزاری سلامت و ارزیابی نظام های ملی سلامت دانشگاه لندن- انگلستان 1388
PostDoc ارزیابی نظام های ملی سلامت دانشگاه لندن- انگلستان 1390
آدرس وب سایت:
   

 
نام:  حجت
نام خانوادگی: رحمانی
رتبه علمی: دانشیار
مسئولیتهای اجرایی: مشاور معاونت درمان دانشگاه
پست الکترونیک: h-rahmani@tums.ac.ir , hojjatrahmani@yahoo.com
تلفن:   42933240-021
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علوم پزشکی تهران 1381
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علوم پزشکی تهران 1384
دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علوم و تحقیقات تهران 1390
آدرس وب سایت:

    

نام
:  مریم

 نام خانوادگی: تاجور
 رتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:   mtajvar@tums.ac.ir
تلفن: 42933055-021
 
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
کارشناسی بهداشت عمومی دانشگاه ع پ اصفهان 1380
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Population Health
دانشگاه ع پ تهران
University of York  انگلستان
1382
1387
دکترا مدیریت بهداشت و درمان London School of Hygiene and Tropical Medicine  انگلستان 1395
آدرس وب سایت:
 
     
 

 نام:  رجبعلی

 نام خانوادگی: درودی
 رتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: rdaroudi@sina.tums.ac.ir
تلفن: 42933055 -021
 
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
کارشناسی بهداشت عمومی علوم پزشکی شهید بهشتی 1386
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت علوم پزشکی تهران 1391
دکترا اقتصاد بهداشت علوم پزشکی تهران 1396
آدرس وب سایت:

     
نام:  علی اکبر
نام خانوادگی: فضائلی
رتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:  a-fazaeli@tums.ac.ir , afazaeli83@gmail.com
تلفن: 42933055-021
 
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه بوعلی سینا 1385
کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه تهران 1388
دکترا اقتصاد سلامت علوم پزشکی ایران 1394
آدرس وب سایت:
   
  
اعضای بازنشسته : 

- دکتر بهمن نیکپور

- دکتر فیض الله اکبری

- دکتر فرشته فرزیانپور

- دکتر بتول احمدی