يكشنبه 10 فروردين 1399   07:19:56
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

معرفی: گروه خدمات بهداشتی یکی از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و از ارکان اصلی تشکیل دهنده آن بود. این گروه درسال 1345  همزمان با تاسیس دانشکده بهداشت آغاز به کار نمود. در سال 1385 طبق مصوبه و نظر شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گروه خدمات بهداشتی به دوگروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت و گروه آموزش و ارتقاء سلامت تقسیم گردید. این گروه خود را به ادغام حیطه های آموزش، پژوهش و ارائه خدمات طی یک فرآیند در هم پیوسته برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی موفق سیاست های آموزشی سلامت متعهد می داند.

ماموریت: کاوش، پالایش و تسهیل مداخلات و راهبرد های آموزشی که به افراد و جوامع مختلف در اتخاذ و حفظ سبک زندگی سالم کمک می کند.

چشم انداز: گروه درصدد توانمندسازی دانشجویان با هدف اعتلای سلامت فردی و اجتماعی با تاکید بر بهبود کیفیت زندگی و سبک زندگی سالم می باشد.

پیام تسلیت مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دکتر گرمارودی در پیامی درگذشت مادر دکتر طل را تسلیت گفت.

نشست دفاع از پایان نامه دانشجوی دوره دکترای گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نشست دفاع از پایان نامه دانشجوی دوره دکترای گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار شد.

نشست دفاع از پایان نامه دانشجوی دوره دکترای گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت

نشست دفاع از پایان نامه دانشجوی دوره دکترای گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت برگزار شد.

بازدید اعضاء محترم بورد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

در روز یکشنبه مورخ 6/8/97 نمایندگان محترم هیئت بورد تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت از گروه بازدید می نمایند.

برگزاری جلسه توجیهی برای دانشجویان جدید الورود

جلسه توجیهی برای دانشجویان جدید الورود آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت برگزار می شود

بيشتر