يكشنبه 10 فروردين 1399   07:16:15
توسعه آموزش علوم بهداشتی

گروه توسعه آموزش علوم بهداشتی    

 

 

خبر چهار_توسعه آموزش علوم بهداشتی

روابط عمومی دانشکده بهداشت: باکتری ها ،ویروس ها ،انگل ها و قارچ ها همیشه به عنوان عوامل تهدید کننده نقش داشته اند.

خبر سه_توسعه آموزش علوم بهداشتی

افتتاحییه هفتمین کارگاه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت (DHMR_7) در دانشکده بهداشت

خبردو_توسعه آموزش علوم بهداشتی

اینجا به عنوان مثال متن خبر فعال قرار گرفته است و دست آورد ها قرار میگیرد و توضیج مقدماتی مرتبط اینجا به عنوان مثال قرار گرفته است و دست آورد ها قرار میگیرد و توضیج مقدماتی مرتبطاینجا به عنوان مثال قرار گرفته است و دست آورد ها قرار میگیرد و توضیج مقدماتی مرتبطاینجا به عنوان مثال قرار گرفته است و دست آورد و توضیج مقدماتی مرتبط مثال قرار گرفته است ها قرار میگیرد و ت قرار گرفته است .

خبر یک_توسعه آموزش علوم بهداشتی

آشنایی با آزمایشگاه مگس های درمانگر/ گفتگو با دکتراکبر زاده عضو هیت علمی دانشکده بهداشت .

بيشتر