چهارشنبه 7 اسفند 1398   23:11:38
کارکنانبخش میز امانت

خانم مریم کبریایی

مقطع و رشته تحصیلی: دیپلم

آدرس ایمیل: mkebriaee@yahoo.com  

تماس: 88951403

داخلی: 3235

خانم زهرا سادات کاظمی نژاد

مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی

آدرس ایمیل: zskazemi20@gmail.com

تماس: 88951403

داخلی: 3235

3235

 

بخش خدمات فنی

خانم شهناز نوری

مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

آدرس ایمیل: norry354@yahoo.com

تماس: 88954910

داخلی: 3233

 

اسناد و مدارک

خانم زهرا عبادی

مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

آدرس ایمیل: zebadi33@yahoo.com 

داخلی: 3234

 

بخش پایان نامه

خانم الهام اکبری

مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

آدرس ایمیل: e.akbari1362@gmail.com

تماس داخلی: 3226