چهارشنبه 7 اسفند 1398   23:07:27
کتابخانه
مدیریت:

     سرپرست کتابخانه:                                                                 
  
                                                                       

   دکتر محمدرضا پورمند
   رتبه: استاد

   رشته: دکترای تخصصی میکروب شناسی از دانشگاه شفیلد انگلستان  
   تماس: داخلی 3236. تلفن مستقیم 88954910 و 42933236

  
 
 ایمیل: mpourmand@tums.ac.irمدیر داخلی کتابخانه
خانم شهناز نوری
رشته: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
تماس: تلفن داخلی 3233. تلفن مستقیم 88954910 و 42933233
ایمیل: norry354@yahoo.com