جمعه 4 مهر 1399   08:09:20
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
تاریخچه:
گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشگاه می باشد، بطوری که از سال 1332 فعالیت های حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به علت اهمیت بیماری های مالاریا، لیشمانیوز و سایر بیماری های منتقله بوسیله بندپایان در کشور ما مورد توجه هیئت رئیسه دانشگاه و وزارت بهداری وقت بوده است. اساتید این گروه در شکل گیری انستیتو تحقیقات بهداشتی و سپس دانشکده بهداشت سهم شایانی داشته اند. از اساتید و محققان برجسته این گروه می توان شادروان دکتر انصاری، شادروان دکتر مثقالی، شادروان دکتر غفاری، شادروان دکتر فقیه، شادروان شاهگودیان، شادروان دکتر جان بخش، شادروان دکتر منوچهری، دکتر مفیدی، دکتر جوادیان، دکتر معتبر، شادروان دکتر سیدی رشتی و مهندس عشقی را نام برد.