جمعه 28 شهريور 1399   22:00:55
درج لینک با فرآیندها در حوزه بین الملل:

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه مقاومت به
حشره کش ها در
ناقلین بیماریهای ویروسی نوظهور

در مارس 2016 برنامه تحقیقات و آموزش بیماریهای گرمسیری (TDR) با همکاری گروه بیماریهای گرمسیری فراموش شده سازمان بهداشت جهانی، اولین شبکه جهانی برای ردگیری مقاومت به حشره کش ها را در پشه های ناقل بیماریهای ویروسی راه اندازی کرد. هدف این شبکه ارتقای پایش مقاومت به حشره کش ها در سراسر دنیا، افزایش دانش و راهنمایی تصمیم گیران برای راهکارهای مدیریت مقاومت به حشره کش ها و کنترل ناقلین است. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، یکی از 16 عضو این شبکه جهانی است و آقای دکتر وطن دوست، استاد گروه حشره شناسی پزشکی، به عنوان نماینده دانشکده بهداشت در این شبکه فعال هستند.

در همین راستا کارگاهی تحت عنوان INTERNATIONAL WORKSHOP on “Insecticide resistance in vectors of emerging arboviruses: Challenge and prospects for vector control” توسط TDR در روزهای 5-8 دسامبر 2016 در شهر ریودوژانیروی برزیل برگزار شد. با توجه به افزایش روزافزون موارد تب دانگ، چیکونگونیا و زیکا در سالهای اخیر، متخصصین حشره شناسی  و موسسات تولید حشره کش ها در برزیل گرد هم آمدند تا ضمن به اشتراک گذاری اطلاعات فعلی و بررسی چالش های موجود، اولویت ها برای مدیریت مقاومت به حشره کش ها و کنترل ناقلین بیماری های نوپدید را در سراسر دنیا مشخص کنند. در این کارگاه، آقای دکتر وطن دوست سخنرانی تحت عنوان Resistance of Aedes aegypti and Aedes albopictus to different insecticides in Eastern Mediterranean Region (EMRO) را ارائه کردند.