پنجشنبه 3 مهر 1399   04:10:25
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
بخشها:

بخش های فعال


• لیشمانیوز
• مالاریا
• سم شناسی و بیوشیمی آفت کش ها
• بند پایان و جوندگان مهم پزشکی
• مبارزه با ناقلین
• حشره شناسی مولکولی

آزمایشگاه ها


• لیشمانیوز
• حشره شناسی پزشکی
• مبارزه با ناقلین
• موزه حشره شناسی و جانورشناسی پزشکی
• حشره شناسی مولکولی
• شیمی آفت کش ها
• انسکتاریوم فلبوتوم ها
• انسکتاریوم کولیسیده ها
• انسکتاریوم بلاتیده ها، کنه ها، و مگس ها