جمعه 28 شهريور 1399   22:14:55
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
تماس با ما:
دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت- طبقه دوم شرقی- گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین - صندوق پستی 6446-14155 ، تلفن و نمابر: 88951393