پنجشنبه 3 مهر 1399   05:37:17
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
فعالیت های خدماتی و مشورتی:
 
اعضای هیات علمی گروه علاوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی عهده دار مسوولیت های اجرایی، سرپرستی کمیته های ارزشیابی حشره کش ها، بندپایان و جوندگان مهم از نظر پزشکی، سرپرستی و مدیریت مراکز آموزشی و تحقیقات بهداشتی، عضویت در کمیته های کشوری لیشمانیوز، مالاریا، مبارزه با ناقلین، شورای عالی برنامه ریزی، بورد تخصصی حشره شناسی پزشکی و برخی کمیته های تخصصی سازمان جهانی بهداشت می باشند. از فعالیت های خدماتی گروه می توان به آزمایش بیولوژیک و شیمیایی سموم ارسالی از سازمان های دولتی و خصوصی، تشخیص آزمایشگاهی و مشاوره در زمینه حشره شناسی پزشکی برای بیماران مراجعه کننده به دانشکده بهداشت و تهیه دستور العمل های اجرایی برای واحد های بهداشتی و پزشکی اشاره نمود.