جمعه 28 شهريور 1399   22:17:36
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
مدیریت گروه

  مدیر گروه:
 
                                                                      

  نام: محمد مهدی
  نام خانوادگی: صداقت 

  رتبه علمی: دانشیار

  زمینه کاری: حشره شناسی ملکولی-حشره کشهای
  گباهی-  زیست شناسی و کنترل جوندگان

CV: www.tums.ac.ir/faculties/sedaghmm