جمعه 28 شهريور 1399   22:27:49
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
ارتباطات بین المللی :
این گروه همکاری بسیار نزدیک و هماهنگی در امور بهداشتی و پزشکی با سازمانهای بین المللی شامل سازمان جهانی بهداشت (WHO) و تعدادی از دانشگاه های معتبر در اروپا و آمریکا دارد. سازمان جهـانی بهـداشت گروه حشره شناسی پزشکی را به عنوان مـرکز همکارWHO در مورد ارزشیابی سمـوم (WHO-Multicenter study for evaluation of pesticides) معرفی کرده است.
اعضای هیئت علمی این گروه که به عنوان کارشناس سازمان جهانی بهداشت در زمینه های مختلف همکاری دارند:
1- دکتر حسن وطن دوست
2- دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی
3- دکتر حسین لدنی
4- دکتر امیراحمد اخوان
5- دکتر احمدعلی حنفی بجد