جمعه 28 شهريور 1399   22:44:31
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
اعضای هیات علمی

اساتید

 

 

  نام و نام خانوادگی: حمید رضا باصری

  رتبه:استاد

  زمینه کاری: مالاریا- برهم کنش انگل و ناقل

  تلفن : 88951393

  فاکس: 88951393

 

 

  آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ، گروه حشره شناسی پزشکی 

Email:  basserih@tums.ac.ir

  

CV  :   www.tums.ac.ir/faculties/basseri

 

 

  نام و نام خانوادگی:  یاور راثی     

  رتبه: استاد      

  زمینه کاری: اپیدمیولوژی بیماری های منتقله- لیشمانیوزها

  تلفن : 42933126         

  فاکس: 88951393

 

 

 

 آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ،  گروه حشره شناسی پزشکی

 

Email:  rassiy@sina.tums.ac.ir

 

CV:   www.tums.ac.ir/faculties/rassiy

 

 

 نام و نام خانوادگی: جواد رفیع نژاد 

 رتبه: استاد       

 زمینه کاری: عقرب ها- عنکبوت ها- حشره شناسی پزشکی-  

 اکولوژی            

 تلفن : 42933121          

 فاکس: 88951393

 

  

آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ، گروه حشره شناسی پزشکی

 

Email:  jrafinejad@sina.tums.ac.ir

 

CV:  www.tums.ac.ir/faculties/jrafinejad
 


نام و نام خانوادگی: مرتضی زعیم 

 رتبه: استاد   (وابسته)   

 زمینه کاری:  کنترل ناقلین

تلفن : 42933120          

 فاکس: 88951393 

mortezazaim@gmail.com  : Email
 

 

  نام و نام خانوادگی: محمدعلی عشاقی

   رتبه: استاد

  زمینه کاری: بیولوژی ملکولی ، مهندسی ژنتیک ، سیستماتیک ملکولی حشرات

  تلفن : 88951393

  فاکس: 88951393

 

آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ، گروه حشره شناسی پزشکی

 

Email: moshaghi@sina.tums.ac.ir

  

CV: www.tums.ac.ir/faculties/moshaghi

 

 

 

   نام و نام خانوادگی: حسن وطن دوست    

   رتبه: استاد     

  زمینه کاری: سم شناسی- کنترل ناقلین   

  تلفن : 42933130         

  فاکس: 88951393

 

 

  آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه حشره شناسی پزشکی

 

  Email:hvatandoost1@yahoo.com

CV:   www.tums.ac.ir/faculties/vatando

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد مهدی صداقت

رتبه:استاد

زمینه کاری:  حشره شناسی ملکولی- حشره کش های گیاهی -  
                  اکولوژی و کنترل ناقلین

تلفن : 42933043

فاکس: 66419984
 


 آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ،گروه حشره شناسی پزشکی
 Email:  sedaghmm@tums.ac.ir


 
 

دانشیاران

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر احمد اخوان           

رتبه: دانشیار     

زمینه کاری: لیشمانیوز- جوندگان   

تلفن : 88954912           

فاکس: 66462267

 

آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ،گروه حشره شناسی پزشکی

 

Email:  aaakhavan@tums.ac.ir

  CV :  www.tums.ac.ir/faculties/aaakhavan

 

 

 

نام و نام خانوادگی: احمدعلی حنفی بجد   

رتبه: دانشیار    

زمینه کاری: کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مطالعات بهداشتی، کنترل ناقلین       

تلفن : 42933167           

فاکس: 88951393

 

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ، گروه حشره شناسی پزشکی

 

Email:  aahanafibojd@tums.ac.ir

 

CV: www.tums.ac.ir/faculties/aahanafibojd

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:  سید حسن موسی کاظمی محمدی

رتبه: دانشیار

زمینه کاری: مالاریا- سیستماتیک کولیسیده ها - کنترل ناقلین

تلفن : 42933160

فاکس: 88951393
 

 

آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ،گروه حشره شناسی پزشکی

 

Email:

CV:  www.tums.ac.ir/faculties/moosakazemi

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: کامران اکبرزاده

رتبه: دانشیار

زمینه کاری: اکولوژی حشرات- مگس های مولد میاز

تلفن : 42933167

فاکس: 88951393

 

آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ، گروه حشره شناسی پزشکی

 

Email: kakbarzadeh@tums.ac.ir

  

CV : www.tums.ac.ir/faculties/kakbarzadeh

  

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا زهرایی رمضانی

رتبه: دانشیار    

زمینه کاری: لیشمانیوز، پشه خاکی ، سیستماتیک مولکولی و ناقلین

تلفن : 42933045           

فاکس: 88951393

 

 

 

آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت ، گروه حشره شناسی پزشکی

 

Email: azahraei@tums.ac.ir

 

CV :  www.tums.ac.ir/faculties/azahraei

 

 
استاد یاران


 

 

نام و نام خانوادگی: حمیده عدالت  

رتبه: استادیار    

زمینه کاری: مالاریا          

تلفن : 42933007           

فاکس: 88951393

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه حشره شناسی پزشکی

 

Email: edalat@tums.ac.ir

 

CV: www.tums.ac.ir/faculties/edalat

 

 

 

مربیان

 

 

نام و نام خانوادگی: مژگان بنی اردلانی       

رتبه: مربی        

زمینه کاری: کنترل ناقلین- آفات شهری       

تلفن : 42933045

فاکس: 88951393

 

 

 

 

آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه حشره شناسی پزشکی

 

Email:  baniardalan@tums.ac.ir

  

CV :  www.tums.ac.ir/faculties/baniardalan

 

 

 

نام و نام خانوادگی:  محمد رضا عبائی

رتبه: مربی

زمینه کاری: مالاریا- لیشمانیوز- جوندگان- کنترل ناقلین

تلفن : 42933112

فاکس: 88951393

 

 

 

 

آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه حشره شناسی پزشکی

 

Email:  abaimr@sina.tums.ac.ir

 

  CV :  www.tums.ac.ir/faculties/abaimr

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه محترمی

رتبه: مربی

زمینه کاری: بیوشیمی

تلفن : 42933182

فاکس: 88951393

 

 

 

 

آدرس : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه حشره شناسی پزشکی

 

Email: fmohtarami@tums.ac.ir

 

CV :  www.tums.ac.ir/faculties/fmohtarami

 

 

 

جمعی از اساتید پیشکسوت گروه حشره شناسی پرشکی و مبارزه با ناقلین

 

 

 

 

نام : عاطفه

نام خانوادگی: اردلان

مدرک تحصیلی: دکترا

 

 

 
 

نام : زکیه

نام خانوادگی:تلما دره ای

مدرک تحصیلی: دکترا

 


 

 

 

نام : سیاوش

نام خانوادگی:تیرگری

مدرک تحصیلی: دکترا

 

 

 

 

 

 

نام : بیژن

نام خانوادگی: جانبخش

مدرک تحصیلی: دکترا

 

 

 

 

 

 

 

نام : عزت الدین

نام خانوادگی: جوادیان

مدرک تحصیلی: دکترا

 

 

 

 

 

 

 

نام : سید محمد

نام خانوادگی:سیدی رشتی

مدرک تحصیلی: دکترا

 

 

 

 

 


نام: عبدالوهاب
نام خانوادگی: منوچهری 
مدرک تحصیلی:دکترا
 

 

 

 

 

 

نام : زهره

نام خانوادگی: سحابی

مدرک تحصیلی: دکترا

 

 

 

 

 

 

نام : منصوره

نام خانوادگی: شایقی

مدرک تحصیلی: دکترا

 

 

 

 

 

 

نام : سید محمد تقی

نام خانوادگی: صادقی

مدرک تحصیلی: دکترا

 

 

 

 

 

 

نام : ابراهیم

نام خانوادگی:صائبی

مدرک تحصیلی: دکترا

 

 

 

 

 

 

نام : حسین

نام خانوادگی: لدنی

مدرک تحصیلی: دکترا

 

 

 

 

 

 

نام :منصور

نام خانوادگی: معتبر

مدرک تحصیلی: دکترا

 

 

 

 

 

 

 

نام : ناهید

نام خانوادگی:نورجاه

مدرک تحصیلی: دکترا

 

 

 


 
 

نام : محمد رضا

نام خانوادگی:یعقوبی ارشادی

مدرک تحصیلی: دکترا