جمعه 28 شهريور 1399   22:11:25
ارتباطات داخلی و همکاری با سازمانها:

این گروه همکاری بسیار نزدیک و هماهنگی در امور بهداشتی و پزشکی با سازمانهای داخلی شامل وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور، انستیتو رازی، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های وزارت علوم-تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح دارد.