پنجشنبه 8 خرداد 1399   18:59:29
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
کارکنان:

  
    کارشناسان

  •      مهندس زهرا سعیدی

  •    دکتر حسن نصیریان

   تکنیسین ها

  • زیبا عباسی


  •  حسین داوودی