جمعه 28 شهريور 1399   21:24:34
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
مقاطع تحصیلی:

در حال حاضر این گروه در یک رشته و سه مقطع تحصیلی دانشجو می‌پذیرد. مقاطع تحصیلی رسمی و ظرفیت سالیانه پذیرش دانشجو در این گروه به شرح زیر می‌باشد:
• کارشناسی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین بطور متوسط 20 نفر
• کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین بطور متوسط 20 نفر
• دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین بطور متوسط 8 نفر
جدول دروس دوره های مختلف
?