دوشنبه 20 مرداد 1399   08:00:35
دوره های کوتاه مدت:


این گروه در حال حاضر دوره های کوتاه مدت ویروس شناسی مورد نیاز رزیدنتهای گروه عفونی بیمارستان امام خمینی را برگزار مینماید.