جمعه 22 فروردين 1399   09:13:53
برنامه‌های آینده:


گروه ویروس شناسی در نظر دارد با حمایت های ریاست محترم دانشکده بهداشت و با موافقت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران کلیه دروس ویروس شناسی مورد نیاز رشته های پزشکی ، پیراپزشکی و پرستاری را تدریس نماید.