جمعه 28 شهريور 1399   16:11:39
دوره های کوتاه مدت:


این گروه در حال حاضر دوره های کوتاه مدت ویروس شناسی مورد نیاز رزیدنتهای گروه عفونی بیمارستان امام خمینی را برگزار مینماید.