جمعه 28 شهريور 1399   15:43:46
مرکز ملی سرخک و سرخچه:
 به دلیل اهمیت بیماری سرخک و سرخجه برنامه هایی که در سطح کشور و جهان برای کنترل و حذف این  بیماری ها وجود دارد، گروه ویروس شناسی در این زمینه فعالیت چشمگیری داشته است به خصوص در سالهای دور که امکان استفاده از روش هایی مثل Elisa وجود نداشته است و تشخیص سرخک بر اساس استفاده از خون میمون خاص (Rhesus) بوده است با وجود مشکلاتی که وجود داشت  خوشبختانه ایران تنها کشور در منطقه مدیترانه شرقی بوده است که ژنوتایپ های ویروس سرخک را قبل از واکسیناسیون سرخک -سرخجه در سال1382 تعیین نموده است و این روند از آن زمان تاکنون ادامه دارد. باانجام این فعالیت ها آزمایشگاه ملی سرخک و سرخجه نیز خوشبختانه در سال 1385 از طرف سازمان جهانی بهداشت به عنوان آزمایشگاه کشوری مورد تایید قرار گرفت.

 هدف :

پایش وضعیت سرواپیدمیولوژی سرخک و سرخجه، جداسازی و تعین تیپ ویروسهای شایع در ایران و پایش اپیدمیولوژی مولکولی این ویروس ها

-      آزمایشگاه ملی سرخک سرخجه به طورمتداول از طرف سازمان های جهانی از نظر کیفی مورد ارزیابی قرار میگیرند که خوشبختانه همیشه مورد تایید بوده و بالاترین نمره را دریافت می نماید.   

پروژه های پژوهشی مراکز ملی آنفلوانزا،  سرخک و سرخجه:    

  • پایش و بررسی سرواپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنی ویروس انفلوانزا و سایر ویروسهای تنفسی 
  •         پایش و کنترل اپیدمی های بیماریهای بثوری واگیر ویروسی بخصوص سرخک و سرخجه 
  •         بررسی نقش سیستم ایمنی در پاتوژنز بیماریهای ویروسی تنفسی و بثوری 
  •       مطالعه و شناسایی پلی مورفیسم های نوکلئوتیدی و بیومارکرهای دخیل در پاتوژنز ویروسهای تنفسی 
  •    بررسی حساسیت و ویژگی تستهای سرولوژی میکرونوترالیزاسیون  و تست ممانعت ازهماگلوتیناسیون
  •    مطالعه و طراحی ذرات شبه ویروسانفلوانزا به منظور طراحی واکسن
  •    مطالعه و تحقیق در زمینه ویروسهایتنفسی نوپدید و باز پدید