يكشنبه 4 آبان 1399   09:57:07
.
بيشتر
[PageVisit]
مرکز ملی سرخک و سرخچه:
 به دلیل اهمیت بیماری سرخک و سرخجه برنامه هایی که در سطح کشور و جهان برای کنترل و حذف این  بیماری ها وجود دارد، گروه ویروس شناسی در این زمینه فعالیت چشمگیری داشته است به خصوص در سالهای دور که امکان استفاده از روش هایی مثل Elisa وجود نداشته است و تشخیص سرخک بر اساس استفاده از خون میمون خاص (Rhesus) بوده است با وجود مشکلاتی که وجود داشت  خوشبختانه ایران تنها کشور در منطقه مدیترانه شرقی بوده است که ژنوتایپ های ویروس سرخک را قبل از واکسیناسیون سرخک -سرخجه در سال1382 تعیین نموده است و این روند از آن زمان تاکنون ادامه دارد. باانجام این فعالیت ها آزمایشگاه ملی سرخک و سرخجه نیز خوشبختانه در سال 1385 از طرف سازمان جهانی بهداشت به عنوان آزمایشگاه کشوری مورد تایید قرار گرفت.

 هدف :

پایش وضعیت سرواپیدمیولوژی سرخک و سرخجه، جداسازی و تعین تیپ ویروسهای شایع در ایران و پایش اپیدمیولوژی مولکولی این ویروس ها

-      آزمایشگاه ملی سرخک سرخجه به طورمتداول از طرف سازمان های جهانی از نظر کیفی مورد ارزیابی قرار میگیرند که خوشبختانه همیشه مورد تایید بوده و بالاترین نمره را دریافت می نماید.   

پروژه های پژوهشی مراکز ملی آنفلوانزا،  سرخک و سرخجه:    

  • پایش و بررسی سرواپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنی ویروس انفلوانزا و سایر ویروسهای تنفسی 
  •         پایش و کنترل اپیدمی های بیماریهای بثوری واگیر ویروسی بخصوص سرخک و سرخجه 
  •         بررسی نقش سیستم ایمنی در پاتوژنز بیماریهای ویروسی تنفسی و بثوری 
  •       مطالعه و شناسایی پلی مورفیسم های نوکلئوتیدی و بیومارکرهای دخیل در پاتوژنز ویروسهای تنفسی 
  •    بررسی حساسیت و ویژگی تستهای سرولوژی میکرونوترالیزاسیون  و تست ممانعت ازهماگلوتیناسیون
  •    مطالعه و طراحی ذرات شبه ویروسانفلوانزا به منظور طراحی واکسن
  •    مطالعه و تحقیق در زمینه ویروسهایتنفسی نوپدید و باز پدید

مرکز ملی آنفلوآنزا:
آزمایشگاه ملی انفلوانزا در سال 1348جزء شبکه آزمایشگاهی سازمان جهانی بهداشت مورد تاًئید قرار گرفت. در سال 1384 بعد از شیوع انفلوانزای پرندگان در برخی کشورها، توجه مسئولین بهداشت کشور به اهمیت پزشکی – اقتصادی این بیماری بیشتر گردید و باعث گسترش آزمایشگاه در دانشکده بهداشت از نظر تجهیزات و پرسنل گردید به طوری که در حال حاضر یکی از معتبرترین آزمایشگاههای منطقه مدیترانه شرقی می باشد. بدیهی است فعال و مورد تایید نگهداشتن این آزمایشگاه ملی در سطح ملی و بین المللی با از خودگذشتگی همکاران در بخش انفلوانزا ممکن شده است. هدف: از اهم وظایف آزمایشگاهی ملی جداسازی و تعیین تیپ ویروسهای انفلوانزای شایع در ایران و ارسال آنها به یکی از 5 آزمایشگاه WHO Collaborating Centers برای تایید و مقایسه آن با سوش های ارسالی سایر کشورها جهت استفاده در واکسن انفلوانزای سالیانه می باشد. علاوه بر انفلوانزا سایر عفونتهای تنفسی ویروسی نیز در این مرکز مورد بررسی قرار می گیرند. 
 

***آزمایشگاههای ملی انفلوانزا، سرخک و سرخجه به طورمتداول سالانه از طرف سازمان های جهانی از نظر کیفی مورد ارزیابی قرار میگیرند که خوشبختانه همیشه مورد تایید بوده و بالاترین نمره را دریافت می نمایند.

پروژه های پژوهشی مراکز ملی آنفلوانزا، سرخک و سرخجه:
 

• پایش و بررسی سرواپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنی ویروس انفلوانزا و سایر ویروسهای تنفسی
• پایش و کنترل اپیدمی های بیماریهای بثوری واگیر ویروسی بخصوص سرخک و سرخجه
• بررسی نقش سیستم ایمنی در پاتوژنز بیماریهای ویروسی تنفسی و بثوری
• مطالعه و شناسایی پلی مورفیسم های نوکلئوتیدی و بیومارکرهای دخیل در پاتوژنز ویروسهای تنفسی
• بررسی حساسیت و ویژگی تستهای سرولوژی از جمله میکرونوترالیزاسیون و تست ممانعت از هماگلوتیناسیون
• مطالعه و طراحی ذرات شبه ویروس انفلوانزا به منظور طراحی واکسن
• مطالعه و تحقیق در زمینه ویروسهای تنفسی نوپدید و باز پدید
آزمایشگاه کشوری تشخیص فلج اطفال:
آزمایشگاه فلج اطفال در سال 1345 همزمان با تاسیس بخش ویروس شناسی در گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران آغاز به کار نمود. موسس آزمایشگاه ، دکتر کیارش نفیسی، که در امریکا   زیر نظر دکتر Enders (از اولین دانشمندانی که از سلولهای غیرعصبی برای کشت ویروس پولیو استفاده نمود) دانش آموخته بود، کشت سلولی را در آزمایشگاه فلج اطفال راه اندازی کرد که در سراسر جهان از ابتدا بعنوان روش استاندارد طلایی برای جداسازی ویروس پولیو به کار رفته است. آزمایشگاه فلج اطفال با استفاده ازکشت سلولی جداسازی انتروویروسها از جمله ویروس پولیو را انجام می داد و تست نوترالیزاسیون برای تعیین سروتایپ ویروس بکار می رفت. در آن زمان از رده های سلولی RD (رده سلولی رابدومیوسارکومای انسانی) و Hep2 (رده سلولی سرطان حنجره انسان) برای جداسازی انتروویروسها از جمله ویروس پولیو استفاده می شد. در یک دوره تقریبا 30 ساله، از سال 1345 تا 1374، هزاران نمونه مدفوع بیماران فلج شل حاد از سراسر ایران به آزمایشگاه فلج اطفال فرستاده شد و ویروس پولیو در نمونه ها شناسایی گردید. در آن زمان تشخیص افتراقی داخل تیپی برای تشخیص ویروس پولیوی واکسن از وحشی  (ITD : Intratypic Differentiation) در آزمایشگاه امکان پذیر نبود و نمونه هایی که در کشت سلولی و نوترالیزاسیون از نظرپولیوویروس مثبت بودند برای آزمایشهای ITD به کشورهای خارجی از جمله امریکا و هلند فرستاده می شدند.
در سال 1374 آزمایشگاه فلج اطفال تحت پوشش و نظارت سازمان جهانی بهداشت (WHO) قرار گرفت و به شبکه آزمایشگاههای پولیوی سراسر جهان پیوست و از آن پس "آزمایشگاه کشوری تشخیص فلج اطفال ایران" نام گرفت. در این راستا پرسنل آزمایشگاه در دوره های آموزشی که از طرف WHO در کشورهای مختلف برگزار می شد شرکت نمودند و تکنولوژی جدید تشخیص افتراقی سوش واکسن و وحشی نیز در آزمایشگاه راه اندازی گردید. همچنین استفاده از رده سلولی Hep2 کنار گذاشته شد و سازمان جهانی بهداشت به آزمایشگاههای پولیوی سراسر جهان تکلیف نمود تا علاوه بر رده سلولی RD از سلولهای اپیتلیال موشی L20B  که به کمک مهندسی ژنتیک رسپتور ویروس پولیو بر سطح آنها سوار شده و برای ویروس پولیو اختصاصی است استفاده نمایند. بدین ترتیب نمونه ای که در کشت هر دو رده سلولی RD و L20B مثبت بود پولیوویروس در نظر گرفته می شد و آزمایشهای تکمیلی و تاییدی برروی آن انجام می گرفت تا سروتایپ و سوش ویروس تعیین گردد. 
 تکنولوژی جدید افتراق داخل تیپی سوش واکسن و وحشی ابتدا در قالب تستهای ELISA  (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) و Dot Blot Hybridization انجام می گرفت، ولی پس از ابـداع  (Polymerase Chain Reaction)  PCR که برای تعیین سریع و همزمان تایپ و سوش ویروس پولیو طراحی شده بود، روش (Reverse-Transcriptase PCR) RT-PCR و پس از آن Real Time PCR جایگزین Dot Blot Hybridization  گردید و آزمایشگاه تشخیص کشوری فلج اطفال ایران به روشهای نوین و سریع شناسایی، تعیین تایپ و تشخیص افتراقی سوش واکسن و وحشی ویروس پولیو نیز مجهز شد.  آزمایشگاه کشوری تشخیص فلج اطفال ایران تنها آزمایشگاه ویروس شناسی در سراسر کشور  است که از طرف WHO اجازه دارد آزمایشهای مربوط به جداسازی، تعیین سروتایپ و تشخیص افتراقی سوش واکسن و وحشی را بر روی نمونه های مدفوع بیماران مبتلا به فلج شل حاد سراسر کشور و موارد تماس آنها انجام دهد و نتیجه تستها را در مهلت مقرر برای WHO و مرکز مدیریت بیماریها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید. جهت اعطای این مجوز، آزمایشگاه سالانه از طرف WHO مورد بازرسی دقیق قرار می گیرد. همچنین هر سال چند نوبت تستهای مهارت آزمایشگاهی (Proficiency Tests) برای پرسنل آزمایشگاه فرستاده می شود و پرسنل باید مراحل جداسازی، تعیین تایپ و تشخیص افتراقی سوش واکسن و وحشی را برروی نمونه های مجهول ارسالی که از طرفWHO  و CDC امریکا (Centers for Disease Control and Prevention) فرستاده می شوند انجام داده و نتایج را در مهلت زمانی تعیین شده به سازمانهای نامبرده ارسال نمایند. کسب امتیاز لازم در بازدیدهای سالانه و تستهای مهارت آزمایشگاهی تعیین کننده ادامه اجازه کار آزمایشگاه است و آزمایشگاه تشخیص کشوری فلج اطفال ایران خوشبختانه هرساله با امتیازهای بالا این مجوز را کسب کرده است.

 1