جمعه 28 شهريور 1399   16:27:25
.
[PageVisit]
شنبه 20 شهريور 1395 مرکز ملی آنفلوآنزا: آزمایشگاه ملی انفلوانزا در سال 1348جزء شبکه آزمایشگاهی سازمان جهانی بهداشت مورد تاًئید قرار گرفت. در سال 1384 بعد از شیوع انفلوانزای پرندگان در برخی کشورها، توجه مسئولین بهداشت کشور به اهمیت پزشکی – اقتصادی این بیماری بیشتر گردید و باعث گسترش آزمایشگاه در دانشکده بهداشت از نظر تجهیزات و پرسنل گردید به طوری که در حال حاضر یکی از معتبرترین آزمایشگاههای منطقه مدیترانه شرقی می باشد. بدیهی است فعال و مورد تایید نگهداشتن این آزمایشگاه ملی در سطح ملی و بین المللی با از خودگذشتگی همکاران در بخش انفلوانزا ممکن شده است. هدف: از اهم وظایف آزمایشگاهی ملی جداسازی و تعیین تیپ ویروسهای انفلوانزای شایع در ایران و ارسال آنها به یکی از 5 آزمایشگاه WHO Collaborating Centers برای تایید و مقایسه آن با سوش های ارسالی سایر کشورها جهت استفاده در واکسن انفلوانزای سالیانه می باشد. علاوه بر انفلوانزا سایر عفونتهای تنفسی ویروسی نیز در این مرکز مورد بررسی قرار می گیرند. 
 

***آزمایشگاههای ملی انفلوانزا، سرخک و سرخجه به طورمتداول سالانه از طرف سازمان های جهانی از نظر کیفی مورد ارزیابی قرار میگیرند که خوشبختانه همیشه مورد تایید بوده و بالاترین نمره را دریافت می نمایند.

پروژه های پژوهشی مراکز ملی آنفلوانزا، سرخک و سرخجه:
 

• پایش و بررسی سرواپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی مولکولی و فیلوژنی ویروس انفلوانزا و سایر ویروسهای تنفسی
• پایش و کنترل اپیدمی های بیماریهای بثوری واگیر ویروسی بخصوص سرخک و سرخجه
• بررسی نقش سیستم ایمنی در پاتوژنز بیماریهای ویروسی تنفسی و بثوری
• مطالعه و شناسایی پلی مورفیسم های نوکلئوتیدی و بیومارکرهای دخیل در پاتوژنز ویروسهای تنفسی
• بررسی حساسیت و ویژگی تستهای سرولوژی از جمله میکرونوترالیزاسیون و تست ممانعت از هماگلوتیناسیون
• مطالعه و طراحی ذرات شبه ویروس انفلوانزا به منظور طراحی واکسن
• مطالعه و تحقیق در زمینه ویروسهای تنفسی نوپدید و باز پدید