سه‌شنبه 21 مرداد 1399   12:41:21
مهندسی بهداشت حرفه ای
اعضای هیأت علمی:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آدرس ایمیل

1.

فریده گلبابایی

استاد

fgolbabaei@tums.ac.ir

2.

پروین نصیری

استاد بازنشسته گروه

nassiri@tums.ac.ir

3.

سید جمالدین شاه طاهری

استاد

shahtaheri@tums.ac.ir

4.

جبرائیل نسل سراجی

استاد بازنشسته گروه

jnsaraji@tums.ac.ir

5.

محمد رضا منظم اسماعیل پور

استاد

esmaeelm@tums.ac.ir

6.

علیرضا صدیقی

استادیار

inspection@tums.ac.ir

7.

مهدی قاسم خانی

استاد بازنشسته  گروه

ghasemkh@tums.ac.ir

8.

سید ابوالفضل ذاکریان

استاد

zakerian@tums.ac.ir

9.

عادل مظلومی

دانشیار

amazlomi@tums.ac.ir

10.

علی کریمی

دانشیار

a_karimi@sina.tums.ac.ir

11.

منیره خادم

استادیار

khadem@sina.tums.ac.ir