يكشنبه 15 تير 1399   03:01:03
مهندسی بهداشت حرفه ای
محورهای پژوهشی:

عوامل شیمیایی
1- نمونه برداری و آنالیز عوامل شیمیایی(سموم) و بیولوژیکی (بیوآئروسل ها)
2- ارزیابی ریسک بهداشتی آلاینده های شیمیایی
3- ارزیابی سیستم های تهویه صنعتی
4- سنجش آلودگی به الیاف آزبست
5- ارزیابی کیفیت هوای داخل ساختمان
6- ارزیابی تنش های گرمایی و سرمایی محیط کار 
7- ارزیابی ریسک بهداشتی ترکیابت شیمیایی(آلودگی هوا)
8- ارزیابی مواجهه شغلی با ترکیبات سرطان زا
9-
 طراحی سیستم های فیلتراسیون هوا
10- کنترل کیفیت فیلترهای هوا
11- ارزیابی اتاق های پاک
12- ارزیابی موجهه شغلی با نانو ذرات
13-  ارزیابی ماسک های تنفسی
14- تدوین استانداردهای ملی در حوزه های فوق
سم شناسی


عوامل فیزیکی

1- صدا و ارتعاش ( اثرات، توسعه روش و کنترل)
 2- پرتوها 
3-  گرما:
- ارزیابی میزان استرس گرمایی و سرمایی در محیط کار سرپوشیده و روباز

- عایق های حرارتی

- آسایش حرارتی

- ارزیابی وسایل حفاظتی ویژه محیط های گرم

- بیماری های شغلی منتسب به گرما

- طرح های کاهش و کنترل مواجهه با استرس حرارتی

- تدوین استاندارد های ملی در حوزه های فوقعوامل ارگونومیک

ایمنی محیط کار
1- ایمنی فرآِیند های شیمیایی
2- تدوین شاخص های ایمنی در صنایع نفت و گاز
3- ارزیابی ریسک ایمنی با استفاده ازسیستم استنتاج فازی 
4- ارزیابی ریسک ایمنی و  اولویت بندی خطرات با استفاده از روش AHP
5- ارزیابی ریسک کمی در فرآیند های صنعتی مختلف
6- ارزیابی جو ایمنی به روش فازی 
7- آنالیز حوادث شغلی 
8- تجزیه و تحلیل حوادث نیدل استیک در مراکز درمانی 
9- بررسی حوادث جاده ای با استفاده از روش های استنتاج فازی