جمعه 28 شهريور 1399   22:18:58
درخواست خدمات آزمایشگاهی:

عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار:
1- اندازه گیری صدای عمومی محیط کار
2- آنالیز فرکانسی صدا
3- دزیمتری صدا
4-  اندازه گیری ارتعاش دست و بازو
5- اندازه گیری ارتعاش تمام بدن
6- اندازه گیری استرس حرارتی
7- اندازه گیری روشنایی موضعی و عمومی محیط کار
8- اندازه گیری پرتوهای غیریونساز(UV، IR)
9- اندازه های میدان مغناطیسی

عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار:
1- اندازه گیری ترکیبات آلی فرار (بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن)
2- اندازه گیری سیلیس کریستالی
3- اندازه گیری Oil mist
4- اندازه گیری الیاف آزبست
5- اندازه گیری گردو غبار کلی
6- ارزیابی هوای اتاق پاک

عوامل زیان آور ارگونومیک:
1- ارزیابی پوسچرهای کاری
2- ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک

ایمنی محیط کار:
1- ارزیابی ریسک ایمنی در محیط کار
2- مدلسازی پیامد حوادث محیط کار
3- آنالیز حوادث
4- ممیزی ایمنی
5- تدوین دستورالعمل های ایمنی محیط کار


کنترل آلاینده های محیط کار:
1- طراحی سیستم های تهویه موضعی
2- طراحی سیستم های پالایش هوا( سیکلون، اسکرابر، بیوفیلتر، بگ هوس، و ....)
3- ارزیابی کارایی سیستم های تهویه موضعی و عمومی
4- ارزیابی کارایی سیستم های پالایش هوا

سم شناسی :
1- پایش بیولوژیکی کارکنان در معرض آلاینده های محیط کار
2- نمونه برداری و آنالیز انواع آفت کش ها