جمعه 28 شهريور 1399   21:56:59
مهندسی بهداشت حرفه ای
اعضای هیأت علمی:
نام: فریده
نام خانوادگی: گلبابایی
رتبه علمی: استاد
رشته تخصصی تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 
 
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی
(PhD)
مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1372
کارشناسی ارشد
(MPH)
بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی علوم پزشکی تهران 1363
کارشناسی بهداشت صنعتی شهید بهشتی 1358
 
 
زمینه های تحقیقاتی:

- ارزیابی آلاینده های هوا
- کنترل آلاینده های هوا
- شرایط جوی 
-ارزیابی ریسک بهداشتی  

 
آدرس وب سایت
 
http://tums.ac.ir/faculties/fgolbabaei 


     
        
نام: سید جمال الدین
نام خانوادگی: شاهطاهری
رتبه علمی: استاد
رشته تخصصی تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 
 
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی
(PhD)
مهندسی بهداشت حرفه ای Surrey انگلستان 1375
کارشناسی ارشد
(MPH)
مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1370
کارشناسی شیمی تهران 1365
 
 
زمینه های تحقیقاتی:

 - سم شناسی شغلی و محیطی
-
آماده سازی نمونه های محیطی و بیولوژیکی
-
روش های آنالیز نمونه های محیطی و بیولوژیکی 
آدرس CV
 
http://tums.ac.ir/faculties/shahtaheri 


           
        
                 
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: منظم اسماعیل پور
رتبه علمی: استاد
رشته تخصصی تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 
 
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی
(PhD)
مهندسی بهداشت حرفه ای سالفورد انگلستان 1385
کارشناسی ارشد
(MPH)
مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1369
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1366
 
 
زمینه های تحقیقاتی:

  عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
آدرس CV
 
http://tums.ac.ir/faculties/esmaeelm 

       
 
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                 
 نام: سید ابوالفضل
نام خانوادگی: ذاکریان
رتبه علمی: استاد
رشته تخصصی تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای
     
 
 
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی
(PhD)
ارگونومی مولتی مدیا -مالزی 1387
کارشناسی ارشد
(MPH)
مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1376
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1370
 
 
زمینه های تحقیقاتی:

  - ارگونومی شناختی
 -ارگونومی سازمان
 -روشنایی در محیط کار
         - تعامل بین انسان و کامپیوتر HCI

 
آدرس CV
 
http://tums.ac.ir/faculties/zakerian 


     
   

نام: عادل
نام خانوادگی: مظلومی
رتبه علمی: استاد
رشته تخصصی تحصیلی:   ارگونومی
 
 
  
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی
(PhD)
ارگونومی UOEH ژاپن 1388
کارشناسی ارشد
(MPH)
مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1376
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای شهید بهشتی 1373
 
 
زمینه های تحقیقاتی:

   روش های ارزیابی ارگونومی 
ارگونومی فیزیکی  
-
ارگونومی محصول
ارگونومی خودرو
-
خطای انسانی 
-
ارزیابی ریسک ایمنی 
-
رفتار و فرهنگ ایمن  
-
بررسی حوادث
آدرس CV
 
http://tums.ac.ir/faculties/amazlomi 
 


    
    

نام: علی
نام خانوادگی: کریمی
رتبه علمی: دانشیار
رشته تخصصی تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 
   
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی
(PhD)
مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1390
کارشناسی ارشد
(MPH)
مهندسی بهداشت حرفه ای شهید بهشتی 1385
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای شهید بهشتی 1382
 
 
زمینه های تحقیقاتی:

-          تهویه صنعتی
-          طراحی و  اجرای سیستم های کنترل آلاینده های هوا
-          ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشتی
-          ایمنی صنعتی و مدلسازی ریسک
-          ارزیابی عوامل زیان آور بیولوژیک
آدرس CV
 
http://tums.ac.ir/faculties/a_karimi 


    

     
نام: منیره
نام خانوادگی:خادم
رتبه علمی: استادیار
رشته تخصصی تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 
   
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی
(PhD)
مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1395
کارشناسی ارشد
(MPH)
مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1384
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی اصفهان 1381
 
 
زمینه های تحقیقاتی:

     سم شناسی شغلی
    توسعه روش های آماده سازی نمونه های محیطی و بیولوژیکی
     آنالیز نمونه های بیولوژیکی و محیطی 
آدرس CV
 
http://tums.ac.ir/faculties/khadem 


    


     
    


نام: پروین
نام خانوادگی: نصیری
رتبه علمی: استاد بازنشسته
رشته تخصصی تحصیلی:  فیزیک ( عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار)
 
 
 
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی
(PhD)
فیزیک USTL Franc 1380
کارشناسی ارشد
(MPH)
فیزیک بهداشت تهران 1354
کارشناسی فیزیک ملی ایران 1350
 
 
زمینه های تحقیقاتی:
     -     کنترل صدا و ارتعاش در صنعت و محیط زیست
-      پرتوهای یونساز و غیر یونساز
-       کنترل گرما 
-      مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست


 
آدرس CV
 
http://tums.ac.ir/faculties/nassiri 


     


نام: مهدی
نام خانوادگی: قاسم خانی
رتبه علمی: استاد بازنشسته
رشته تخصصی تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 
 
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی
(PhD)
مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1376
کارشناسی ارشد
(MPH)
بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی علوم پزشکی تهران 1359
کارشناسی بهداشت صنعتی شهید بهشتی 1356
 
 
زمینه های تحقیقاتی:
   
  - عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
-
ارزیابی و کنترل ریسک در شرایط گرمایی و سرمایی
-
سم شناسی شغلی و محیطی
-
ارزیابی و کنترل ریسک عوامل شیمیایی و بیولوژیکی  
-
ارزیابی ریسک مواجهه با آزبست


 
آدرس CV
 
http://tums.ac.ir/faculties/ghasemkhni 


    


نام: جبرائیل
نام خانوادگی:  نسل سراجی
رتبه علمی: استاد باز نشسته
رشته تخصصی تحصیلی:  مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 
 
سوابق تحصیلی
مقطع رشته دانشگاه سال فارغ‌التحصیلی
دکترای تخصصی
(PhD)
مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1372
کارشناسی ارشد
(MPH)
مهندسی بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تهران 1359
کارشناسی بهداشت صنعتی شهید بهشتی 1356
 
 
زمینه های تحقیقاتی:
   
  - بهداشت حرفه ای
-
ارگونومی
 
آدرس CV
 
http://tums.ac.ir/faculties/jnsaraji