جمعه 28 شهريور 1399   20:31:16
مهندسی بهداشت حرفه ای
کارکنان:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمینه تخصصی

مدرک تحصیلی

1.

میر غنی سید صومعه

  عوامل شیمیایی

  کارشناسی ارشد HSE

2.

 راضیه دیوانی

عوامل شیمیایی و ارگونومی

  کارشناسی بهداشت حرفه ای

3.

پریسا بهرامی 

عوامل فیزیکی

 کارشناسی فیزیک

4.

صفورا عارفیان 

عوامل شیمیایی

 کارشناسی بهداشت حرفه ای

5.

فاطمه آزاد میلاجردی

عوامل شیمیایی

کارشناسی بهداشت حرفه ای

6.

زهرا عباسی  

عوامل شیمیایی

  کارشناسی بهداشت حرفه ای

7.

  زهرا برخورداریان

مسئول دفتر گروه

 کارشناسی مدیریت بازرگانی