جمعه 28 شهريور 1399   22:06:45
.
[PageVisit]
شنبه 8 اسفند 1394 دوره های آموزشی:

مقدمه:

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران با تجربه 50 ساله در حوزه تحقیق و توسعه ایمنی و بهداشت حرفه ای در کشور و همچنین در اختیار داشتن کادر هیئت علمی متخصص و کارشناسان توانمند در تمامی حوزه های ایمنی و بهداشت حرفه ای در راستای حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار در سطح ملی و توسعه دانش بهداشت حرفه ای در سطح منطقه ای و بین المللی از طریق انجام فعالیت های آموزشی ؛ پژوهشی و خدماتی تلاش می نماید. این مجموعه آموزشی به منظور توانمند سازیروزرسانی و  فارغ التحصیلات ایمنی و بهداشت حرفه ای طراحی و تدوین شده است و مطابق با نیاز سازمان ها قابل تنظیم می باشد.


فهرست عناوین

دوره های عمومی

کد دوره:                    عنوان دوره                                                                                                        

Gen -01: بهداشت صنعتی  ........................................................................................................................................... 9

Gen -02: شناسایی و ارزیابی ریسکهای بهداشتی .................................................................................................... 10

Gen-03: شناسایی و کنترل آلاینده های شیمیایی در محیط کار........................................................................ 11

Gen -04: عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار............................................................................................................ 12

Gen -05: بیماری ها و عوارض شغلی در صنعت ...................................................................................................... 13

Gen -06: کمکهای اولیه مقدماتی................................................................................................................................. 14

Gen -07: اصول بهداشت فردی..................................................................................................................................... 15

Gen -08: اصول بهداشت مواد غذایی........................................................................................................................... 16

Gen -09: اصول ایمنی در محیط کار........................................................................................................................... 17

Gen -10: ایمنی و بهداشت صنعتی............................................................................................................................. 18

Gen -11: آشنایی با شاخصهای ارزیابی عملکرد در HSE....................................................................................... 19

Gen -12: ایمنی و آتش نشانی عمومی...................................................................................................................... 20

Gen -13: تکنیکهای ارزیابی ریسک........................................................................................................................... 21

Gen -14: سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)........................................................ 22

15-Gen: سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS) ......................................................................... 23

Gen -17: ایمنی و بهداشت برای رانندگان................................................................................................................ 24

Gen -18: ایمنی و بهداشت برای پرسنل بیمارستان............................................................................................... 25

دوره های عوامل شیمیایی

کد دوره:                       عنوان دوره

Ch-01: تدوین استراژی ارزیابی عوامل شیمیایی محیط کار....................................................................................27

Ch-02: روش های اندازه گیری آلاینده های شیمیایی در محیط کار (مقدماتی)...............................................28

Ch-03: روش های اندازه گیری آلاینده های شیمیایی در محیط کار (پیشرفته) ..............................................29

Ch-04: نمونه برداری و آنالیز عوامل شیمیائی در محیط کار...................................................................................30

Ch-05: روش های ارزیابی ریسک بهداشتی آلاینده های شیمیایی در محیط کار..............................................31

Ch-06: روش های اندازه گیری عوامل زیان آور بیولوژیک در محیط کار..............................................................32

Ch-07: سم شناسی صنعتی.............................................................................................................................................33

Ch-08: مبانی طراحی سیستم های تهویه صنعتی (مقدماتی) ...............................................................................34

Ch-09: طراحی سیستم های تهویه صنعتی به کمک نرم فزار (پیشرفته) ...........................................................35

Ch-10: ارزیابی عملکرد سیستم های تهویه صنعتی..................................................................................................36

Ch-11: سیستم های تهویه مطبوع از دیدگاه بهداشت صنعتی...............................................................................37

Ch-12: طراحی سیستم های کنترل آلاینده ذره ایی در صنعت.............................................................................38

Ch-13: طراحی سیستم های کنترل آلاینده های گاز وبخار در صنعت................................................................39

Ch-14: ارزیابی کیفیت هوای داخل در ساختمان های اداری وتجاری..................................................................40

Ch-15: کاربرد بیوتکنولوژی در کنترل آلاینده های محیط کار..............................................................................41

Ch-16: خطرات آزبست و نحوه کنترل آنها ................................................................................................................42

 


دوره های عوامل فیزیکی

کد دوره:                 عنوان دوره

Ph-01: روشهای استاندارد ارزیابی و کنترل صدا و ارتعاش در محیط کار...........................................................44

Ph-02: اصول کنترل آلودگی های صوتی در محیط کار..........................................................................................45

Ph-03: کنترل صدا و ارتعاش در صنعت......................................................................................................................46

Ph-04: روش های ارزیابی و کنترل ارتعاش در محیط کار......................................................................................47

Ph-05: روشهای استاندارد اندازه گیری روشنایی و درخشندگی............................................................................48

Ph-06: روشهای طراحی روشنایی.................................................................................................................................49

Ph-07: ارزیابی و کنترل پرتوهای غیریونیزان در محیط کار....................................................................................50

Ph-08: ارزیابی و کنترل پرتوهای غیریونیزان در محیط کار...................................................................................51

Ph-09: روشهای استاندارد ارزیابی و کنترل شرایط جوی محیط کار....................................................................52

 

دوره های ارگونومی

کد دوره:            عنوان دوره

Erg-01: ارگونومی عمومی.............................................................................................................................................54

Erg-02: ارگونومی تخصصی..........................................................................................................................................55

Erg-03: روش های ارگونومی ارزیابی پوسچر با کمک نرم افزار ...........................................................................56

Erg-04: کاربرد اصول ارگونومیک در طراحی ایستگاه های کاری.........................................................................57

Erg-05: ماکروارگونومی..................................................................................................................................................58

Erg-06: روش های پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی در محیط کار  ..................................................59

Erg-07: ارگونومی اداری............................................................................................................................................. 60

Erg-08: حمل دستی بار و راهکارهای پیشگیری از عوارض آن بر کارکنان.................................................... 61

 

دوره های ایمنی

کد دوره:       عنوان دوره

Saf-01: آشنایی با خطرات گاز H2S..........................................................................................................................63

Saf-02: ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه.....................................................................................................................64

Saf-03: بررسی و تجزیه وتحلیل حوادث...................................................................................................................65

Saf-04: تفسیر برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) .............................................................................................66

Saf-05: پروانه ها یا مجوزهای کاری در صنعت........................................................................................................67

Saf-06: خطاهای انسانی................................................................................................................................................68

Saf-07: مبانی آتش........................................................................................................................................................69

Saf-08: تدوین برنامه حفاظت تنفسی و تعیین طول عمر کارتریج.....................................................................70

Saf-09: ایمنی کار در ارتفاع.........................................................................................................................................71

Saf-10: ایمنی کار در فضاهای بسته...........................................................................................................................72

Saf-11: ایمنی شیمیایی.................................................................................................................................................73

Saf-12: ایمنی برق..........................................................................................................................................................74

Saf-13: ایمنی ماشین آلات...........................................................................................................................................75

Saf-14: تجهیزات حفاظت فردی در محیط کار.........................................................................................................76

Saf-15: ایمنی گودبرداری..............................................................................................................................................77

Saf-16: روش های ارزیابی ریسک ایمنی در محیط کار..........................................................................................78

Saf-17: ایمنی جوشکاری و برشکاری..........................................................................................................................79

Saf-18: ایمنی حریق و آتش نشانی.............................................................................................................................80

Saf-19: شاخص های ارزیابی عملکرد ایمنی..............................................................................................................81