جمعه 14 آذر 1399   15:26:10
1394/10/16 چهارشنبه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
1397/8/21 دوشنبه شوراها و کمیته ها :
 

شورای آموزش بین الملل  گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

شورای آموزشی گروه  انگل شناسی و قارچ شناسی

شورای پژوهشی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

دکتر متولی حقی

دکتر حجاران

دکتر کیا

دکتر هاشمی

دکتر داعی

دکتر شجاعی

دکتر رکنی

دکتر شجاعی

دکتر فرهناک

دکتر شجاعی

دکتر رکنی

دکتر ناطق پور

دکتر حسن پور

دکتر فرهناک

دکتر هاشمی

دکتر ذهبیون

دکتر مولوی

 

دکتر کاظمی راد

دکتر هاشمی

 

کمیته تجهیزات گروه انگل شناسی و قارچ شناسی  

کمیته خدمات تشخیص گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

کمیته کارگروه بروز رسانی زیر پورتال گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

دکتر ذهبیون

دکتر حسن پور

دکتر متولی حقی

دکتر متولی حقی

دکتر ذهبیون

دکتر بخشی

دکتر خداویسی

دکتر خداویسی

دکتر نجفی

خانم طلایی

دکتر الیکایی

آقای عباس زاده

خانم  آردی

خانم سلیمی

 

 

خانم آردی

 

 

 

 

خانم دکتر داعی

مسوول دایره امتحانات پزشکی: پردیس خودگردان، روزانه، بین الملل

مسوول دایره امتحانات دندانپزشکی: پردیس خودگردان، روزانه، بین الملل

مسوول دایره امتحانات داروسازی: پردیس خودگردان، روزانه، بین الملل