جمعه 14 آذر 1399   15:12:04
1394/10/16 چهارشنبه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
1392/3/28 سه‌شنبه شیوه نامه ها:
1- شیوه نامه نگارش پایان نامه

تذکرات:

- دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) می‌توانند از ترم دوم استاد راهنما و موضوع پایان‌نامه خود را انتخاب کنند.

- تمامی فرم‌ها از سایت دانشگاه / دانشکده قابل دریافت می‌باشد.

- برای دانشجویان دکتری شرکت در آزمون جامع منوط به تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی گروه / تحصیلات تکمیلی می‌باشند.2- شیوه نامه تصویب طرح تحقیقاتی3-
شیوه نامه ارائه Logbook

فرم گزارش ماهانه «فعالیت‌های دوره آموزشی و پژوهشی» (Logbook) دانشجویان Ph.D. انگل شناسی پزشکی

نام و نام خانوادگی دانشجو:          شماره دانشجویی:       سال ورود:          سال تحصیلی جاری:

نام استادراهنما:     نیمسال:(اول/دوم)      ماه فعالیت:     مرحله تحصیلی: (آموزشی/پژوهشی)

فعــــــــــــــــالیـتـــــــــــــــهای آمــــــــــــــــــــوزشــــــــــــــــــــــــــی

واحــــــــــــد های درســـی دانشجـــویان

عنوان درس

تاریخ،روز و ساعت کلاس

تئوری،عملی

 یا هردو

محل تشکیل کلاس

تایید مسئول جلسه

توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت دانشجو در تدریس دروس عملی گروه

عنوان درس

 

 

گروه هدف آموزش

روز و ساعت کلاس عملی

محل تشکیل کلاس

ارائه Prelab

مشارکت درچیدن لام‌ها، تهیه مواد کمک آموزشی (ذکرشود)

تایید مسئول جلسه

 

توضیحات

 

بله

خیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور فعال در گردش کاری آزمایشگاههای گروه

نام آزمایشگاه

تاریخ و روز هفته

ساعت ورود

ساعت خروج

امضاء‌کارشناس مسئول

توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه فعـــــــــــــالـــیـــتــــــــــــــــــــهای آمـــــــــــــــــــــــــــــــــوزشی

شرکت در جلسات دفاع از

پایان نامه های گروه

مقطع تحصیلی

عنوان کلی پایان نامه

نام دانشجوی ارائه دهنده

تاریخ و ساعت دفاع

محل دفاع

تأیید استاد راهنما یا نماینده آموزشی

توضیحات

 

ارشـد

Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت در جلسات ژورنال کلاب و

سمینار های گروه

 

عنوان کلی

نوع مشارکت

تاریخ و ساعت جلسه

تأیید مسئول ژورنال کلاب

توضیحات

 

ارائه مقاله

حضور فعال در جلسه

( نام ارائه دهنده )

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش جلسه مشاوره با استاد راهنما، مشاور، استادراهنمای‌آموزشی

موضوع جلسه

تاریخ و محل جلسه

نتایج جلسه

تأیید استاد راهنما

توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

گزارش کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت (مورد تأیید گروه )

 

عنوان دوره یا کارگاه

زمان و مکان

نوع مشارکت در دوره

ارائه گواهی معتبر

توضیحات

 

مدرس

هماهنگ کننده

شرکت

کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور فعال در جلسات

گروه ( ویژه دانشجویان)

دستور جلسه

ساعت و مکان جلسه

دعوت کننده

تأییدمسئول جلسه

توضیحات

 

مدیرگروه

نماینده‌

آموزش

سایر (ذکرشود)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعـــــــــــالیتـــــــــــــــــــــــــهای پـــــــــژوهشــــــــــــــی

گزارش تهیه و تدوین پروپوزال پایان نامه توسط دانشجو

اقدامات مرتبط با تهیه

و تدوین پروپوزال

تاریخ و مدت فعالیت

عنوان پروپوزال

تأیید استاد راهنمای پایان‌نامه

توضیحات

 

 

 

 

 

گزارش پیشرفت پایان نامه

نتیجة گزارش پیشرفت

رتبة گزارش

تاریخ و محل ارائه

افراد حاضر در جلسه

تأیید استاد راهنمای پایان نامه

توضیحات

 

 

 

 

 

 

گزارش پیشرفت در تهیه و تدوین پروپوزال پروژه درسی و طرح‌های تحقیقاتی

اقدامات مرتبط با تهیه و تدوین پروپوزال

عنوان پروپوزال

تاریخ و مدت فعالیت

تأیید استاد راهنمای

طرح پژوهشی

توضیحات

 

 

 

 

 


ملاحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

       تاریخ و امضاء دانشجو:

        

        تلفن ثابت:

        تلفن همراه:

Email:                                        

دانشجو مؤظف است طی یک هفته بعد از پایان هر ماه فرم های پرشده و امضاء شده (در صورت لزوم به انضمام مستندات) را به نماینده گروه در امور دانشجویان Ph.D. رشته انگل شناسی تحویل دهد.

گزارش فعالیت­های دانشجویان Ph.D. در دوره آموزشی و پژوهشی

Logbook