جمعه 14 آذر 1399   15:08:41
1394/10/16 چهارشنبه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
1392/3/28 سه‌شنبه فعالیتهای آموزشی:

فعالیت‌های آموزشی گروه

اجرای برنامه‌های آموزشی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی:

·         کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

·         کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

·         دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

·         دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

 

انگل‌شناسی پزشکی (کارشناسی ارشد)

نام واحد درسی

تعداد واحد

تک یاخته شناسی 1

3

کرم‌شناسی 1

3

تک یاخته شناسی 2

3

کرم‌شناسی 2

3

حیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در انگل‌شناسی

1

روش تحقیق در علوم بهداشتی

2

کارورزی

2

سمینار

1

پایان نامه

8

 

انگل‌شناسی پزشکی (دکترای تخصصی)

نام واحد درسی

واحد درسی

فیزیولوژی انگل‌ها

2

اصول حلزون‌شناسی و مبارزه با آنها

2

ایمونوپارازیتولوژی کاربردی

2

هیستوپاتولوژی آلودگی‌های انگلی

2

کرم‌شناسی پیشرفته کاربردی و تحقیقی

2

تک‌یاخته شناسی پیشرفته کاربردی و تحقیقی

2

تاکسونومی انگل‌ها با استفاده از روش‌های معمول و تکنیک‌های جدید در شناسایی و طبقه‌بندی آنها

2

اصول بیوتکنولوژی و کاربرد آن در انگل‌شناسی

2

کارورزی

2

پروژه و سمینار

2

پایان نامه

20

 

قارچ شناسی پزشکی (کارشناسی ارشد)

نام واحد درسی

تعداد واحد

مقدمات قارچ شناسی

3

بیماری های قارچی سطحی جلدی

3

بیماری های قارچی زیر جلدی

3

بیماری های قارچی احشایی

2

اپیدمیولوژی و اصول پیشگیری از بیماری

2

کارآموزی در عرصه

2

سمینار

1

پایان نامه

6

 

قارچ شناسی پزشکی (دکترای تخصصی)

نام واحد درسی

واحد درسی

اپیدمیولوژی بیماری های قارچی

2

فیزیولوژی قارچ ها

3

پاتوژنز بیماری های قارچی

3

قارچ شناسی تشخیصی کاربردی عملی

2

مایکوتوکسین ها

1

پروژه و سمینار

1

کارآموزی در آزمایشگاه

2

پایان نامه

20

 

پشتیبان  برنامه‌های آموزشی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی:

·         کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

·         کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

·         کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

·         کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

 

 

تدریس دروس انگل‌شناسی پزشکی و قارچ‌شناسی پزشکی به دانشجویان دکترای حرفه‌ای علوم پزشکی:

·         پزشکی

·          دندانپزشکی

·          داروسازی

 

   تدریس دروس انگل‌شناسی پزشکی و قارچ‌شناسی پزشکی به دانشجویان مقاطع کارشناسی:   

·         کارشناسی علوم آزمایشگاهی

·         کارشناسی پرستاری

·         کارشناسی مامایی

 

  فعالیت های آموزشی بین المللی و ملی:

·         برگزاری دو دوره بین المللی و سه دوره ملی لیشمانیوز

·         برگزاری دوره های متعدد  ملی و بین المللی مالاریا