جمعه 14 آذر 1399   14:38:34
1394/10/16 چهارشنبه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
1395/1/17 سه‌شنبه فعالیت های تشخیصی:1.        بررسی نمونه بیماران مشکوک از نظر تک یاخته های روده ای ( آمیب های دستگاه گوارش تاژکداران دستگاه گوارش و میکروسپوریدایا های روده ای و کوکسیدیاهای روده ای)، آمیب های آزادزی و تاژکداران ادراری-تناسلی (تریکوموناس واژینالیس) در آزمایشگاه تک‌یاخته‌شناسی (تک‌یاخته‌های روده‌ای-تناسلی و آمیب‌های آزادزی) واقع در طبقه سوم دانشکده بهداشت، تلفن آزمایشگاه : 42933063 021

2.       بررسی نمونه های بیماران مشکوک به لیشمانیوز به روش های مستقیم (میکروسکوپی و کشت)، سرولوژی (DAT)، تست پوستی لیشمانین و مولکولی، مراجعه به آزمایشگاه تک‌یاخته‌شناسی (لیشمانیا و لیشمانیوزها) واقع در طبقه سوم دانشکده بهداشت، تلفن آزمایشگاه: 42933081-021

3.      بررسی نمونه بیماران مشکوک از نظر تشخیص مالاریا مراجعه به آزمایشگاه تک‌یاخته‌شناسی (آزمایشگاه ملی مالاریا)، واقع در طبقه همکف دانشکده بهداشت، تلفن آزمایشگاه: 42933061-021

4.      بررسی نمونه بیماران مشکوک از نظر سرولوژی عفونت های تک یاخته ای (توکسوپلاسما، آمیبیاز و لیشمانیا (IFA))، مراجعه به آزمایشگاه تک‌یاخته‌شناسی (توکسوپلاسما و سرولوژی IFA)، واقع در طبقه سوم دانشکده بهداشت تلفن آزمایشگاه:42933060-021

5.      بررسی نمونه بیماران مشکوک به عفونت استرونژیلوئیدس استرکورالیس (S.S) مراجعه به آزمایشگاه کرم‌شناسی و بیماری‌های کرمی (تاکسونومی، تشخیص استرونژیلوئیدیازیس)، واقع در طبقه اول دانشکده بهداشت. تلفن آزمایشگاه: 42933063-021

6.       بررسی سرولوژی نمونه بیماران مشکوک از نظر  عفونت ناشی از فاسیولا و کیست هیداتیک مراجعه به آزمایشگاه کرم‌شناسی و بیماری‌های کرمی (سرولوژی بیماری‌های کرمی)، واقع در طبقه اول دانشکده بهداشت واقع در طبقه اول دانشکده بهداشت. تلفن آزمایشگاه: 42933123-021

7.      بررسی نمونه بیماران مشکوک از نظر انگل های خارجی و پوستی، کرم های روده ای، نمونه های ارجاعی از نظر بیلارزیوز و مشاوره به نمونه های پاتولوژی از نظر انگل شناسی، مراجعه به آزمایشگاه کرم‌شناسی و بیماری‌های کرمی (هیستوپاتولوژی و میکروآناتومی تشخیصی)، واقع در طبقه سوم دانشکده بهداشت. تلفن آزمایشگاه: 42933091- 021

8.      بررسی نمونه بیماران مشکوک به عفونت های شیستوزوما و سرکاریال درماتیتیس و کرمهای هتروفیده مراجعه به آزمایشگاه کرم‌شناسی و بیماری‌های کرمی (بیوشیمی کرم‌ها، تشخیص سرکاریال درماتیتیس) و آزمایشگاه حلزون‌شناسی، واقع در طبقه سوم دانشکده بهداشت. تلفن آزمایشگاه: 42933061-021

9.       بررسی نمونه بیماران مشکوک به عفونت های قارچی سطحی، جلدی و احشایی و بررسی موارد اکتینومایکوزیس و نوکاردیوزیس، مراجعه به آزمایشگاه قارچ‌شناسی (عفونت‌های قارچی پوستی و احشایی)، واقع در طبقه اول دانشکده بهداشت. تلفن آزمایشگاه: 42933141-021

10.     بررسی نمونه های مشکوک بیماران از نظر سرولوژی کریپتوکوکوزیس، آسپرژیلوزیس و بررسی حساسیت دارویی قارچ ها نسبت به داروهای ضد قارچ و تشخیص مایکوتوکسین ها، مراجعه به آزمایشگاه قارچ‌شناسی (سرولوژی عفونت‌های قارچی)، واقع در طبقه اول دانشکده بهداشت. تلفن آزمایشگاه: 42933150-021

عملکرد آزمایشگاه‌های تخصصی گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی در پذیرش بیماران از سال 1393 تا آخر مرداد ماه سال 1395 اختصاصا جهت پذیرش بیماران مشکوک به بیماری‌های انگلی شامل لیشمانیوزهای پوستی و احشائی، مالاریا، عفونت‌های توکسوپلاسما و سایر کوکسیدی‌های روده‌ای، عفونت‌‌های ناشی از تک یاخته‌ها و کرم‌های انگلی دستگاه گوارش و تناسلی، کراتیت‌‌های آمیبی، کیست هیداتیک، عفونت‌های ناشی از استرونژیلوئیدس استرکولاریس و استرونژیلوس، سرکاریال درماتایتیس، گال و سایر عفونت‌های انگلی نادر و قارچی شامل عفونت‌های قارچی سطحی، جلدی، زیرجلدی و احشائی به تفکیک طرح تحول نظام سلامت و بیماران سرپایی به شرح زیر می‌باشد:ردیف

سال

تعداد مراجعین سرپایی

مراجعین طرح تحول سلامت

جمع

1

1393

3543

765

4308

2

1394

5076

2022

7098

3

1395

1755

586

2341

4

1396(6 ماهه)

 

 

 

5

1397

 

 

 
تعداد آزمایشات انجام شده در سال 1393 = 4308 نفر

تعداد بیماران سرپایی = 3543 نفر (2/82٪)

تعداد بیماران طرح تحول سلامت = 765 نفر (8/17٪)

تعداد آزمایشات انجام‌شده در سال 1394 = 7098 نفر

تعداد بیماران سرپایی = 5076 نفر (71/51٪)

تعداد بیماران طرح تحول سلامت = 2022 نفر (28/48٪)

تعداد آزمایشات انجام‌شده در سال 1395 = 2341 نفر (تا آخر مرداد)

تعداد بیماران سرپائی = 1755 نفر (74/96٪)

تعداد بیماران طرح تحول سلامت = 586 نفر (25/03٪)