جمعه 14 آذر 1399   14:49:17
1394/10/16 چهارشنبه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
1392/3/28 سه‌شنبه فعالیتهای پژوهشی:

  الف- بخش انگل شناسی:

  1- مطالعات به روز اپیدمیولوژی بیماریهای انگلی .

  2- مطالعه پیرامون مخازن و میزبانهای واسط انگل ها.

  3- جدا سازی و تعیین گونه و سویه های انگل های شایع در ایران با استفاده از روش های ملکولی و بیو شیمیایی .

  4- راه اندازی و ارزشیابی تکنیک های پیشرفته و جدید جهت تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی در ایران .

  5- مطالعه و بررسی عفونتهای انگلی نوپدید و باز پدید.

  6- بررسی و ارائه پروژه های تحقیقاتی کاربردی جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای انگلی مهم کشور.

  بیماریهای انگلی مهم که محور تحقیقات 5 ساله آینده را تشکیل می دهند به شرح زیر می باشند.

  الف- تک یاخته ای ( مالاریا ، لیشمانیوز جلدی و احشائی ، آمیبیاز ، ژیاردیوز و کوکسیدیوز ).

  ب- کرمی ( کیست هیداتیک ، فاسیولیازیس و لاروهای مهاجر احشائی ، استرونژیلوئیدیازیس )

  

  ب : بخش قارچ شناسی :

  1- بررسی عفونتهای سیستمیک قارچی با زمینه های متفاوت .

  2- مطالعه بر روی مایکوتوکسین قارچها .

  3- بررسی عفونتهای قارچی مشترک بین انسان و دام .

  4- راه اندازی و ارزشیابی تکنیک های پیشرفته و جدید جهت تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای قارچی.

  5- بررسی ومطالعه اثر انواع داروهای ضد قارچی .

  6- مطالعه عفونتهای قارچی بر روی حیوانات حساس آزمایشگاهی ( عفونت های قارچی )

  7- تهیه و تولید انواع آنتی ژنها و آنتی سرمهای قارچی جهت تشخیص آزمایشگاهی و مطالعات اپیدمیولوژیک بیماریهای قارچی در ایران .

  8-بررسی و ارائه پروژه های تحقیقاتی کاربردی جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای قارچی مهم کشور .