جمعه 14 آذر 1399   15:34:23
1394/10/16 چهارشنبه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
1392/3/28 سه‌شنبه واحدهای گروه:   گروه انگل شناسی وقارچ شناسی پزشکی دارای سه واحد جداگانه به شرح زیر میباشد که در برنامه های آموزشی ، پژوهشی و خدماتی فعالیت دارند:

 الف- نک یاخته شناسی
 

آزمایشگاه تک‌یاخته‌شناسی

(تک‌یاخته‌های روده‌ای، تناسلی و آمیب‌های آزادزی)

اساتید و کادر فنی آزمایشگاه:

مسئول آزمایشگاه: دکتر مصطفی رضائیان؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی (استاد)

فاطمه طریقی (کارشناس آزمایشگاه)

نرگس عناصری ( کارشناس ارشد آزمایشگاه)

تلفن آزمایشگاه: 42933063 – 021

 

 

شرح وظایف آزمایشگاه

نوع فعالیت‌ها

جزئیات

آموزشی

-       براساس برنامه آموزشی و سرفصل دروس ارائه شده برای واحد انگل‌شناسی جهت دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد انگل‌شناسی پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، حشره‌شناسی پزشکی، میکروب‌شناسی مواد غذایی و میکروب‌شناسی پزشکی

-       آموزش تک‌یاخته‌شناسی عملی و تئوری به دانشجویان خارجی

-       همکاری و تدریس دربرنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان

-       همکاری و تدریس در دوره‌های بازآموزی انگل‌شناسی

-       آموزش تک‌یاخته‌شناسی عملی به رزیدنت‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهشی

-       اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه تک‌یاخته‌های دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی در قالب پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد

-       اجرای پروژه‌های تحقیقاتی روی بیماران مبتلا به آمیب‌های آزاد زی

-       اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در ارتباط با بیماری‌های تک‌یاخته‌ای نوپدید و بازپدید

-       همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی در داخل و خارج کشور

-       نگهداری و کشت سویه‌های انتامبا هیستولیتیکا در محیط گزنیک و شرایط انجماد

-       نگهداری سویه‌های تریکوموناس واژینالیس در شرایط انجماد

-       نگهداری و کشت سویه‌های مختلف آکانتامبا

-       نگهداری و کشت ژیاردیا

-       اجرای پروژه‌های تحقیقاتی روی تک‌یاخته‌های مختلف فاضلاب‌های انسانی در تصفیه خانه‌ها

خدماتی

-       تشخیص آزمایشگاهی آمیبیاز روده‌ای و خارج روده‌ای

-       تشخیص آزمایشگاهی ‍‍‍‍‍‍‍ژیاردیازیس

-       تشخیص آزمایشگاهی بیماران مبتلا به انگل‌های نوپدید (میکروسپوریدیا – کریپتوسپوریدیوم – ایزوسپورابلی - سیکلوسپورا و...)

-       تشخیص آزمایشگاهی بیماران مبتلا به کراتیت آمیبی (آکانتامبا)

-       تشخیص آزمایشگاهی بیماران مبتلا به نگلریوز

-       تشخیص آزمایشگاهی بیماران مبتلا به انگل‌های تناسلی(تریکوموناس)

-       تشخیص مولکولی عفونت‌های تک‌یاخته‌ای فوق

 

 

آزمایشگاه تک‌یاخته‌شناسی (لیشمانیا و لیشمانیوزها)

اساتید و کادر فنی آزمایشگاه:

مسئول آزمایشگاه: دکتر مهدی محبعلی؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی (استاد)

دکتر هما حجاران؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی (استاد)

دکتر بهناز آخوندی؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی (استادیار)

دکتر سمیرا الیکایی؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی (مامور از مرکز طبی کودکان)

ذبیح الله زارعی؛ کارشناس ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی (رابط آزمایشگاه با فیلد)

زهرا کاکوئی (کارشناس ارشد انگل‌شناسی پزشکی)

 

تلفن آزمایشگاه: 42933081-021

 

 

شرح وظایف آزمایشگاه

نوع فعالیت‌ها

جزئیات

آموزشی

-       فعالیت‌های آموزشی براساس ماموریت و شرح وظایف گروه برای دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد انگل‌شناسی پزشکی و دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی

پژوهشی

-       فعالیت‌های پژوهشی بر روی جنبه‌های پارازیتولوژی، اپیدمیولوژی، ایمونولوژی و ایمن‌سازی، ژنومیکس وپروتئومیکس، تشخیص آزمایشگاهی، درمان تجربی و مقاومت داروئی انگل‌های لیشمانیا و لیشمانیوزها

-       همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور

خدماتی

-       تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز جلدی با استفاده از روش‌های پارازیتولوژی(میکروسکوپی، کشت و مولکولی)

-       تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز احشائی با استفاده از روش‌های سرولوژی (,(DAT,ELISA,Dipstick rK39 پارازیتولوژی (میکروسکوپی و کشت)

-       تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز جلدی- مخاطی، مخاطی و لوپوئید با استفاده از روش‌های پارازیتولوژی(میکروسکوپی و کشت)، LST و مولکولی

-       تعیین گونه انگل‌های لیشمانیا جداشده از انسان، مخازن حیوانی و ناقلین با استفاده از روش‌های مولکولی

-       نگهداری گونه‌ها و سویه‌های لیشمانیا در شرایط کرایو (بانک سوش انگل‌های لیشمانیا)

-       نگهداری گونه‌های لیشمانیا ماژور و اینفانتوم بر روی حیوانات حساس آزمایشگاهی

-       مشاوره در زمینه‌های مختلف انگل‌های لیشمانیا و لیشمانیوزها

  

 

 

آزمایشگاه تک‌یاخته‌شناسی (آزمایشگاه ملی مالاریا)

اساتید و کادر فنی آزمایشگاه:

مسئول آزمایشگاه: دکتر مهدی ناطق پور؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی (استاد)

دکتر افسانه متولی حقی؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی (استادیار)

لیلا فریور (کارشناس ارشد انگل‌شناسی پزشکی)
زهرا صیاد طلایی (کارشناس)
فاطمه عسگری(کارشناس)

تلفن آزمایشگاه: 42933061-021

 

 

شرح وظایف آزمایشگاه

نوع فعالیت‌ها

جزئیات

آموزشی

-       براساس برنامه آموزشی و سرفصل دروس ارائه‌شده برای واحد انگل‌شناسی جهت دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد انگل‌شناسی پزشکی و دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی

-       آموزش دانشجویان خارجی

-       فوکال پوینت آموزش مالاریای کشوری

-       برگزاری کارگاه‌های تشخیص میکروسکوپی مالاریا

پژوهشی

-       اجرای پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته در زمینه انگل‌های مالاریا در قالب پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد

-       تدوین و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در راستای برنامه‌های حذف مالاریا در کشور

-       همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور

-       نگهداری سویه‌های پلاسمودیوم های فالسیپاروم و برگه‌ای در شرایط کرایو

-       نگهداری و کشت سویه‌های پلاسمودیوم در شرایط  in vivo و  in vitro

-       پایش مقاومت دارویی انگل‌های پلاسمودیوم به‌طور پیوسته در مناطق آندمیک بیماری در کشور

خدماتی

-       تشخیص آزمایشگاهی گونه‌های پلاسمودیوم با استفاده از روش میکروسکوپی

-        انجام روش‌های تشخیصی پیشرفته مولکولی در موارد مشکوک

-       تشخیص آزمایشگاهی سایر انگل‌های خونی

  

 

 

آزمایشگاه تک‌یاخته‌شناسی (توکسوپلاسما و سرولوژی IFA)

اساتید و کادر فنی آزمایشگاه:

مسئول آزمایشگاه: دکتر حسین کشاورز؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی (استاد)

دکتر سعیده شجاعی؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی (دانشیار)

محبوبه سلیمی (کارشناس ارشد انگل‌شناسی پزشکی)

تلفن آزمایشگاه:42933060-021

 

 

شرح وظایف آزمایشگاه

نوع فعالیت‌ها

جزئیات

آموزشی

-       تدریس واحد انگل‌شناسی طبق برنامه آموزشی و سرفصل دروس برای دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد انگل‌شناسی پزشکی و کارشناسی ارشد میکروب مواد غذایی و قارچ‌شناسی پزشکی و حشره‌شناسی و دانشجویان پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی و پردیس پزشکی و داروسازی

-       تدریس واحد حیوانات آزمایشگاهی برای دانشجویان کارشناسی ارشد انگل‌شناسی، ایمنولوژی، قارچ شناسی، میکروب‌شناسی پزشکی و میکروب‌شناسی مواد غذایی

-       آموزش دانشجویان خارجی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و کارشناسی ارشد انگل‌شناسی و حشره‌شناسی

-       دوره کارورزی رزیدنت‌های عفونی

-       آموزش ایمنوفلورسنت غیرمستقیم (IFA) جهت تشخیص سرولوژی توکسوپلاسموز، کالاآزار و آمیبیازیس در کارگاه‌های برگزار شده

پژوهشی

-       اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه انگل‌های کوکسیدیا از جمله توکسوپلاسما در قالب پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد

-       نگهداری سویه‌های توکسو پلاسما در شرایطIn vitro  و In vivo

-       کشت سلولی سویه‌های انگل توکسوپلاسما در رده‌های سلولی مختلف

خدماتی

-       پذیرش ؛ نمونه برداری و تشخیص سرولوژی بیماری‌های توکسوپلاسموز (اکتسابی و چشمی)، کالاآزار و آمیبیازیس به روشIFA  بیماران مراجعه‌کننده

-       تهیه آنتی ژن فیگوره توکسوپلاسما جهت انجام آزمایش IFA

 

 


 ب- کرم شناسی 
 

آزمایشگاه کرم‌شناسی و بیماری‌های کرمی

(تاکسونومی، تشخیص استرونژیلوئیدیازیس)

اساتید و کادر فنی آزمایشگاه:

مسئول آزمایشگاه: دکترعشرت‌بیگم کیا؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی (استاد)

دکتر فرزانه ذهبیون (متخصص انگل‌شناسی پزشکی)

عباس میرزاخانلو (کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی)
سارا حاجی خانی (کارشناس ارشد میکروب شناسی)

اشرف اجد رونتن (همکار آزمایشگاه)

تلفن آزمایشگاه: 42933063-021

 

 

شرح وظایف آزمایشگاه

نوع فعالیت‌ها

جزئیات

آموزشی

-       گروه‌های هدف: دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ایرانی و بین‌الملل شامل دانشجویان پزشکی، داروسازی، کارشناسی ارشد، Ph.D انگل‌شناسی و دستیاران عفونی و... و همچنین کارشناسان حیطه‌های بهداشتی

-       تهیه مواد کمک آموزشی بخصوص تهیه لام‌ها و مولاژهای آموزشی

-       تکنیک‌های مربوط به آزمایش کمی و کیفی مدفوع شامل گسترش مستقیم مدفوع، و روش کاتوکاتز، Stoll، روش رسوبی فرمالین اتر، روش‌های‌های فلوتاسیون و روش‌های کشت مدفوع (کشت نوترینت آگار، فیلتر پیپر و زغال).

-       تکنیک‌های مربوط به سایر مواد بیولوژیک شامل خلط، خون (تست Knott) و آزمایش ادرار، مایع مغزی نخاعی CSP، مایع حاصل از آسپیراسیون دئودنوم

-       روش‌های جداسازی و فیکساسیون و تشخیص کرم‌ها (مانند روش قیف برمن و... )

-       روش‌های کشت تخم انگل‌ها

-       تشریح حیوانات آزمایشگاهی و لاشه‌های حیوانات، بررسی بافت‌ها از نظر آلودگی کرمی، جداسازی انگل‌ها و فرآوری آنها برای تشخیص (شامل شفاف‌سازی، رنگ‌آمیزی، اندازه‌گیری و…)

-       برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حیطه‌ فعالیت‌های آزمایشگاه فوق

پژوهشی

-       انجام پایان‌نامه‌های دانشجویی و طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی

-       بررسی مورفولوژی و مرفومتریک کرم‌ها

-       شناسایی و تاکسونومی کرم‌ها

-       بیولوژی کرم‌ها

-       میکروآناتومی و پاتولوژی عفونت‌های کرمی

-       روش‌های مولکولی (…, (RFLP, Nested PCR, PCR

-       روش‌های سرولوژی (الایزا، وسترن بلات،... )

-       کشت برخی کرم‌ها

-       بررسی اثربخشی عصاره‌های دارویی بر روی مراحل مختلف زندگی برخی انگل‌های کرمی

خدماتی

-       تشخیص عفونت‌های کرمی با آزمایش مدفوع (بویژه تشخیص اختصاصی استرونژیلوئیدیازیس) و سایر نمونه‌های بیولوژیک

-        مشاوره به بیماران و همکاران پزشک متخصص عفونی، انکولوژی، جراحان و دست‌اندرکاران بهداشتی- درمانی در زمینه های فوق

 

آزمایشگاه کرم‌شناسی و بیماری‌های کرمی

 (سرولوژی بیماری‌های کرمی)

اساتید و کادر فنی آزمایشگاه:

مسئول آزمایشگاه:دکتر محمدباقر رکنی؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی (استاد)

خانم مژگان آریایی‌پور ( کارشناس ارشد آزمایشگاه)

تلفن آزمایشگاه: 42933123-021

 

 

شرح وظایف آزمایشگاه

نوع فعالیت‌ها

جزئیات

آموزشی

-       تدریس واحدهای کرم‌شناسی طبق جدول اراِئه شده توسط گروه برای دانشجویان در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، پزشکی و داروسازی

-       برگزاری دوره‌های کارورزی انگل‌شناسی در آزمایشگاه

پژوهشی

-       انجام مطالعات مولکولی و سرولوژی فاسیولیازیس و کیست هیداتیک

خدماتی

-       تشخیص سرولوژی و مولکولی فاسیولیازیس و کیست هیداتیک در بیماران ارجاعی از مراکز درمانی

  

 

آزمایشگاه کرم‌شناسی و بیماری‌های کرمی

(هیستوپاتولوژی و میکروآناتومی تشخیصی)

اساتید و کادر فنی آزمایشگاه:

مسئول آزمایشگاه: دکتر غلامرضا مولوی؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی (استاد)

دکتر ایرج موبدی؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی ( استاد)

زهرا غلامی (کارشناس آزمایشگاه)

دکتر فائزه نجفی (متخصص انگل‌شناسی پزشکی)

تلفن آزمایشگاه: 42933091- 021

 

 

شرح وظایف آزمایشگاه

نوع فعالیت‌ها

جزئیات

آموزشی

-       تدریس واحدهای کرم‌شناسی و هیستوپاتولوژی طبق جدول اراِئه شده توسط گروه برای دانشجویان در مقاطع  دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد، پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

-       برگزاری دوره‌های کارورزی انگل‌شناسی در فیلدهای تحقیقاتی کشور

-       تدریس تاکسونومی، میکروآناتومی کرم‌ها و مقاطع بافتی

پژوهشی

-       عفونت‌های تجربی بر روی حیوانات آزمایشگاهی

-       پیگیری و تشخیص موارد نادر و اتفاقی آلودگی‌های کرمی

-       باستان انگل‌شناسی(paleoparasitology)

خدماتی

-       آزمایشگاه مرجع تشخیص شیستومیازیس ادراری

-       تشخیص عفونت های کرمی دستگاه گوارش

-       تشخیص انگل‌های کرمی نادر و موارد مشکوک در نمونه های دریافت شده از مراکز درمانی

-       تشخیص عفونت‌های ناشی از اکتوپارازیت های پوستی و دمودکس در بیماران ارجاعی

 

 

آزمایشگاه کرم‌شناسی و بیماری‌های کرمی

(بیوشیمی کرم‌ها، تشخیص سرکاریال درماتیتیس) و آزمایشگاه حلزون‌شناسی

اساتید و کادر فنی آزمایشگاه:

مسئول آزمایشگاه: دکتر علی فرهناک؛ متخصص انگل‌شناسی پزشکی و فلوشیپ بیوشیمی انگل‌ها (استاد)

محمدباقر مولائی راد (بیوشیمیست)

تلفن آزمایشگاه: 42933061-021

 

 

شرح وظایف آزمایشگاه

نوع فعالیت‌ها

جزئیات

آموزشی

-       آموزش تئوری و مهارت‌های عملی مربوط به جنبه‌های مختلف (اپیدمیولوژی، چرخه زندگی، تشخیص، درمان و کنترل) بیماری‌های انگلی کرمی از جمله: شیستوزومیازیس، سرکاریال درماتیتیس، هتروفیازیس، انکیلوستومیازیس، تریکوسترونژیلوزیس و بیو مولکول‌های کرم‌ها (پروتئین‌ها و آنزیم‌ها، قندها و لکتین‌ها،چربی‌ها و اسیدهای نوکلئیک).

-       آموزش تئوری و مهارت‌های عملی مربوط به حلزون‌های آب‌های شیرین از جمله: حلزون‌های لیمنه، بولینوس، ملانوپسیس و ملانوئیدس و انگل‌های منتقله (سرکرها) توسط حلزون‌های آب‌های شیرین از جمله: شیستوزوماها، هتروفیده‌ها، اکینوستوم‌ها

پژوهشی

-       بررسی جنبه‌های مختلف (شیوع، عوامل، مخزن، میزبان‌های واسط، تشخیص و کنترل) بیماری سرکاریال درماتیتیس در ایران، بررسی اثر داروها بر روی پروتئین‌ها و آنزیم‌ها در انگل مولد فاسیولا و کیست هیداتید برای ارزیابی داروئی و یا مقاومت داروئی و شناسائی بیومولکول‌ها ( قندها و لکتین‌ها،چربی‌ها،اسیدهای نوکلئیک، پروتئین‌ها و آنزیم‌ها) در انگل عامل فاسیولیازیس، کیست هیداتید و سرکاریال درماتیتیس

-       شناسائی انگل‌های منتقله توسط حلزون‌های آب‌های شیرین در نقاط مختلف کشور و شناسائی بیومولکول‌ها (قندها و لکتین‌ها، پروتئین‌ها و آنزیم‌ها) در انگل‌های منتقله توسط حلزون‌های آب‌های شیرین

خدماتی

-       تشخیص موارد ارجاعی بیماران مشکوک به شیستوزومیازیس، تشخیص موارد ارجاعی بیماران مبتلا به سرکاریال درماتیتیس و مشاوره جهت تشخیص و کنترل بیماری سرکاریال درماتیتیس درایران به مسئولین بهداشتی

-       نگهداری سوش حلزون بیومفلاریا برای کارهای آموزشی و تحقیقاتی،مشاوره تشخیصی انگل‌های منتقله توسط حلزون‌ها در کشور و مشاوره ارزیابی سموم حلزون‌کش به مسئولین بهداشتی کشور

 
 ج- قارچ شناسی
 

آزمایشگاه قارچ‌شناسی

(عفونت‌های قارچی پوستی و احشایی)

اساتید و کادر فنی آزمایشگاه:

مسئول آزمایشگاه: دکتر سیدجمال هاشمی، متخصص قارچ‌شناسی پزشکی (استاد)

دکتر انسیه زیبافر; متخصص قارچ‌شناسی پزشکی (محقق)

محسن گرامی شعار; کارشناس ارشد قارچ‌شناسی پزشکی (محقق و سوپروایزر آزمایشگاه)

لیلا حسین‌پور; کارشناس ارشد زیست‌شناسی (کارشناس آزمایشگاه)

زینب برجیان; کارشناس علوم آزمایشگاهی

دکتر حیدر بخشی; متخصص قارچ‌شناسی پزشکی (مامور از شبکه بهداشت)

تلفن آزمایشگاه: 42933141-021

 

 

 

شرح وظایف آزمایشگاه

نوع فعالیت‌ها

جزئیات

آموزشی

-       براساس برنامه آموزشی و سرفصل دروس ارائه‌شده برای واحد انگل‌شناسی جهت دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد قارچ‌شناسی پزشکی و دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، مامایی ،میکروبیولوژی مواد غذایی، علوم آزمایشگاهی و پرستاری

-       آموزش دانشجویان خارجی

-       تهیه اسلایدهای آموزشی برگزاری کارگاه‌های قارچ‌شناسی جهت گروه‌های پزشکی

پژوهشی

-       اجرای پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته در زمینه قارچ‌شناسی در قالب پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد

-       همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور

-       نگهداری سویه‌های قارچی در شرایط کرایو و invitro

خدماتی

-       تشخیص آزمایشگاهی انواع عفونت های قارچی  سطحی جلدی و احشایی در بیماران ارجاع شده  به آزمایشگاه

-       تشخیص آزمایشگاهی انواع عفونت های  قارچی در نمونه های مربوط به بیماران مشکوک  به بیماری های قارچی جلدی و احشایی ارسالی از بیمارستان‌ها و مرکز درمانی

 

 

آزمایشگاه قارچ‌شناسی (سرولوژی عفونت‌های قارچی)

اساتید و کادر فنی آزمایشگاه:

مسئول آزمایشگاه: دکتر روشنک داعی؛ متخصص قارچ‌شناسی پزشکی (دانشیار)

پگاه آردی؛ کارشناس علوم آزمایشگاهی (کارشناس آزمایشگاه)

تلفن آزمایشگاه: 42933150-021

 

 

شرح وظایف آزمایشگاه

نوع فعالیت‌ها

جزئیات

آموزشی

-       براساس برنامه آموزشی و سرفصل ارائه شده جهت دانشجویان دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد قارچ‌شناسی پزشکی و دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، میکروبیولوژی، علوم آزمایشگاهی و دانشجویان واحد بین‌الملل

-       آموزش دانشجویان خارجی

-       آموزش تحقیقات تجربی روی حیوانات آزمایشگاهی

-       اجرای سمینارهای آموزشی توسط دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی

پژوهشی

-       اجرای پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته در زمینه ایمنولوژی، سرولوژی و الگوهای حساسیت دارویی قارچ‌شناسی در قالب پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد

-       همکاری در انجام طرح‌های تحقیقاتی

خدماتی

-       تشخیص سرولوژیک عفونت ناشی از کریپتوکوکوس نئوفرمنس از طریق لاتکس اگلوتیناسیون

-       تشخیص آسپرژیلوزیس از طریق تست الایزا و بررسی گالاکتومانان

-       تشخیص سرولوژیکی آنتی‌بادی علیه آسپرژیلوس در افراد مشکوک به اسپرژیلوزیس با استفاده از روش CIE

  

 

آزمایشگاه بیولوژی سلولی مولکولی انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی

اساتید و کادر فنی آزمایشگاه:

مسئول آزمایشگاه: دکتر ساسان رضایی؛ متخصص قارچ‌شناسی پزشکی (استاد)

دکتر صادق خداویسی؛ متخصص قارچ‌شناسی پزشکی (استادیار)- پاره وقت

محمدرضا صفری (سوپروایزر آزمایشگاه)

کبری زرمغربی؛ (کاردان علوم آزمایشگاهی)

تلفن آزمایشگاه: 88008588-021

 

 

شرح وظایف آزمایشگاه

نوع فعالیت‌ها

جزئیات

آموزشی

-       آموزش روش‌های پایه و مولکولی پیشرفته برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی پزشکی

پژوهشی

-        همکاری در انجام پایان‌نامه‌های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد و پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مولکولی قارچ‌شناسی و انگل‌شناسی پزشکی

-        همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

خدماتی

-       تشخیص مولکولی انواع عفونت‌های قارچی