جمعه 28 شهريور 1399   16:29:08
انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
برنامه های آینده:

 

برنامه‌های آینده

-         حفظ و گسترش ارتباطات آموزشی – پژوهشی داخلی و بین‌المللی

-         به روز نمودن وضعیت عفونت‌های انگلی و قارچی کشور با کمک تکنیک‌های جدید

-         مطالعه بر روی عفونت‌های انگلی و قارچی نوپدید و بازپدید