جمعه 28 شهريور 1399   15:23:47
انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
.
[PageVisit]
سه‌شنبه 28 خرداد 1392 ارتباط با صنعت:

 

  همکاری با WHO : اجرای طرحهای:

  1. Resistance of Leishmania tropica to Meglomine antimoniate (Glucantime) 04/39 WHO – EMRO

  2. Evaluation of sensitivity of Plasmodium vivax in the south Est Iran.

  3. آموزش دوره عالی مالاریولوژی بین المللی که در دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات بهداشتی برگزار می شود و عده ای از اعضای هیئت علمی گروه انگل شناسی پزشکی در آموزش شرکت کنندگان نقش اساسی داشته ودارند.

  - همکاری با دانشگاههای علوم پزشکی بعضی از استانها.

  - همکاری با معاونت پژوهشی ،انستیتو پاستور، انستیتو رازی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

  - همکار با مرکز مدیریت بیماریهای وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فراهم ساختن مقدمات طرح حذف مالاریا با اجرای کارگاه های آموزش تشخیص میکروسکپی مالاریا.

 

کلمات کليدي
دانشکده بهداشت, گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی, انگل شناسی, قارچ شناسی پزشکی, ارتباط با صنعت