اخبار
1398/6/17 يكشنبه
جلسه دفاع پایان نامه آقای محسن محمدی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محسن محمدی دانشجوی مقطع ارشد اپیدمیولوژی
عنوان: شناسائی عوامل مرتبط با خودسوزی بین زنان در سن باروری ایلام
اساتید راهنما:  دکتر سیدرضا مجدزاده-دکتر سحرناز نجات
اساتید مشاور: دکتر مهدی یاسری
زمان: یکشنبه 17 شهریور ماه 98 ساعت: 10:30
مکان: ساختمان بهداشت 2

+

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir