اخبار
1398/6/3 يكشنبه
جلسه دفاع پایان نامه آقای عظیم پاکسا

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عظیم پاکسا دانشجوی مقطع دکتری رشته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
عنوان: بررسی تنوع ژنتیکی آلودگی ولباکیایی و برخی خصوصیات اکولوژیک آادس ناقلین احتمالی آربوویروس ها در منطق شمال مرکز و جنوب کشور
اساتید راهنما:  دکتر محمدعلی عشاقی-دکتر محمدمهدی صداقت
اساتید مشاور: دکتر حسن وطن دوست-دکتر حسن موسی کاظمی-دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی
زمان: یکشنبه 3 شهریور ماه 98 ساعت: 14
مکان: دفتر گروه

+

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir