روبدادها
يكشنبه 2 دي 1397 چهارمین فراخوان جذب هیات علمی تعهدات قانونی دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالی،

 

دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالی، به منظور تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود  بر اساس دستورالعمل نحوه گذراندن تعهدات قانونی مطابق با مفاد ماده 14 آیین نامه اداری اعضای هیات علمی، چهارمین فراخوان جذب هیات علمی تعهدات قانونی را در رشته هاي مورد نیاز برگزار مي‌نمايد.