روبدادها
گرنت‌های بین‌المللی سازی در راستای بین‌المللی سازی پژوهش
شنبه 22 تير 1398

معاونت پژوهشی پردیس بین الملل با همکاری معاونت محترم پژوهشی دانشگاه برای نخستین بار اقدام به تعریف گرنت‌های بین‌المللی سازی در راستای بین‌المللی سازی پژوهش و ترغیب محققان نموده است. دستورالعمل این گرنت ها جهت اعضای محترم هیأت علمی دانشکده در وبسایت درج گردیده است.