روبدادها

به اطلاع  می رساند مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه در نظر دارد در راستای تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم و مشارکت بیشتر دانشجویان در این امر خطیر برنامه هسته های دانشجویی فناور (هدف) را در قالب طرح پایلوت طبق برنامه و اهداف پیوست برای هسته های دانشجویی منتخب از دانشکده های بهداشت، پیراپزشکی و فناوریهای نوین پزشکی و همچنین پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم اجرا نماید. به همین دلیل  هسته دانشجویی که  دارای ایده فناورانه می باشد را به معاونت پژوهشی دانشکده معرفی نمایید.

گرنت‌های بین‌المللی سازی در راستای بین‌المللی سازی پژوهش

معاونت پژوهشی پردیس بین الملل با همکاری معاونت محترم پژوهشی دانشگاه برای نخستین بار اقدام به تعریف گرنت‌های بین‌المللی سازی در راستای بین‌المللی سازی پژوهش و ترغیب محققان نموده است. دستورالعمل این گرنت ها جهت اعضای محترم هیأت علمی دانشکده در وبسایت درج گردیده است.

کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستان

اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب آوری بیمارستان و مراکز حیاتی با هدف ارتقاء دانش جامعه مهندسین و مجریان در زمینه تاب آوری مراکز درمانی و سازه های حیاتی در ایران توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد در تاریخ هفتم و هشتم مهرماه سالجاری به صورت حضوری و وبینار به همراه نمایشگاه جانبی در محل سالن همایش های دکتر پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار خواهد شد. جهت ثبت نام در وب سایت این کنفرانس به آدرس http://irhcf.ir مراجعه کنید. شایان ذکر است برای شرکت کنندگان در کنفرانس گواهینامه مشترک از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد اعطا می گردد.