اخبار
برگزاری صد و نهمین نشست ژورنال کلاب گروه سلامت در حوادث و بلایا دانشکده بهداشت
برگزاری کارگاه توجیهی گذراندن کارآموزی دانشجویان گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده بهداشت
برگزاری کارگاه پژوهش های کیفی در دانشکده بهداشت
برگزاری نشست تجلیل از مقام زن و روز مادر در گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین