اخبار
گفتگو با شهناز نوری سرپرست کتابخانه دانشکده بهداشت
نشست دانشجویان گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت در سال تحصیلی جدید
برگزاری کارآموزی در عرصه دانشجویان گروه اکولوژی انسانی دانشکده بهداشت
انتشار اولین نشریه دانشجویی ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران  با همت دانشجویان گروه ویروس شناسی دانشکده بهداشت