اخبار
مصاحبه آزمون دکترای سال 98
دکتر مرتضی زعیم استاد گروه حشره شناسی دانشکده بهداشت برنامه عملیاتی منطقه ای مدیترانه شرقی را تهیه کرد
نشست رئیس و معاون بین الملل دانشکده بهداشت با رییس دبیر خانه شورای عالی سلامت
دیدار یکی از برگزیدگان المپیاد دانشجویی از دانشکده بهداشت با رهبری