دوشنبه 20 مرداد 1399   07:57:31
آزمایشگاهها
 
 

نام آزمایشگاه

شماره تماس

آزمایشگاه آنفلوآنزا، سرخک و سرخچه

88962343

آزمایشگاه پلیو ، هپاتیت و فلج اطفال

88950595

آزمایشگاه مالاریا

42933256

42933061

آزمایشگاه لیشمانیوز

42933081

42933094

آزمایشگاه بهداشت محیط

88951582

آزمایشگاه آزبست

88951390