شنبه 14 تير 1399   04:07:12
واحد روابط عمومی
.
آلبوم تصاویر
تعداد بازدید این صفحه :75
نام آلبوم:نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار تخصصی HSE در دانشکده بهداشت - مهرماه 1398
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 9
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 4
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 8
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 2
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 3
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 6
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 5
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 1
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 7
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 11
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 10
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 14
 • نام عکس :نشست دانشگاهیان با صنایع فن بازار دانشکده بهداشت 12
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر