چهارشنبه 13 فروردين 1399   19:29:14
واحد روابط عمومی
.
آلبوم تصاویر
تعداد بازدید این صفحه :130
نام آلبوم:برگزاری امتحان جامع گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
  • نام عکس :امتحان جامع گروه پاتوبیولوژی
  • نام عکس :امتحان جامع گروه پاتوبیولوژی
  • نام عکس :امتحان جامع گروه پاتوبیولوژی
  • نام عکس :امتحان جامع گروه پاتوبیولوژی
  • نام عکس :امتحان جامع گروه پاتوبیولوژی
  • نام عکس :امتحان جامع گروه پاتوبیولوژی
  • نام عکس :امتحان جامع گروه پاتوبیولوژی
  • نام عکس :امتحان جامع گروه پاتوبیولوژی
  • نام عکس :امتحان جامع گروه پاتوبیولوژی
  • نام عکس :امتحان جامع گروه پاتوبیولوژی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر