دوشنبه 20 مرداد 1399   07:07:50
واحد روابط عمومی
.
آلبوم تصاویر
تعداد بازدید این صفحه :36
نام آلبوم:سمینار و ژورنال کلاب ماهیانه گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین در دانشکده بهداشت
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 • نام عکس :سمینار و ژورنال کلاب گروه حشره
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر