چهارشنبه 14 خرداد 1399   20:10:10
واحد روابط عمومی
.
آلبوم تصاویر
تعداد بازدید این صفحه :56
نام آلبوم:کارگاه عملی تولید آنتی بادی منوکلونال در دانشکده بهداشت
  • نام عکس :کارگاه عملی تولید آنتی بادی منوکلونال در دانشکده بهداشت
  • نام عکس :کارگاه عملی تولید آنتی بادی منوکلونال در دانشکده بهداشت
  • نام عکس :کارگاه عملی تولید آنتی بادی منوکلونال در دانشکده بهداشت
  • نام عکس :کارگاه عملی تولید آنتی بادی منوکلونال در دانشکده بهداشت
  • نام عکس :کارگاه عملی تولید آنتی بادی منوکلونال در دانشکده بهداشت
  • نام عکس :کارگاه عملی تولید آنتی بادی منوکلونال در دانشکده بهداشت
  • نام عکس :کارگاه عملی تولید آنتی بادی منوکلونال در دانشکده بهداشت
  • نام عکس :کارگاه عملی تولید آنتی بادی منوکلونال در دانشکده بهداشت
  • نام عکس :کارگاه عملی تولید آنتی بادی منوکلونال در دانشکده بهداشت
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر