پنجشنبه 3 مهر 1399   06:27:05
واحد روابط عمومی
.
آلبوم تصاویر
تعداد بازدید این صفحه :147
نام آلبوم:کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت
 • نام عکس :کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت
 • نام عکس :کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت
 • نام عکس :کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت
 • نام عکس :کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت
 • نام عکس :کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت
 • نام عکس :کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت
 • نام عکس :کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت
 • نام عکس :کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت
 • نام عکس :کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت
 • نام عکس :کارگاه آموزشی میز خدمت کارکنان واحد آموزش دانشکده بهداشت
 • نام عکس :11
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر