يكشنبه 15 تير 1399   01:47:17
معاونت پژوهشی
معرفی کارکنان

معاون پژوهشی : دکتر سیمین ناصری

مدیر شورای ارتباط با صنعت وفناوری : دکتر ساسان رضایی

رئیس کمیته اخلاق پزشکی :  دکتر علی اکبری ساری

 

کارشناس و مسئول دفتر : اشرف ریاضی

·         مسئول امور هماهنگی دفتر معاونت پژوهشی  

·         صدور معرفی نامه های دانشجوئی
روند صدور معرفی نامه:
1- ثبت نام دانشجو در سامانه پژوهشیار و ثبت پروپوزال
2- تایید استاد راهنما و ادمین معاونت آموزشی
3- ارسال به کمیته اخلاق معاونت پژوهشی از طرف معاونت آموزشی
4- درخواست دانشجو بطور کتبی و پاراف استاد راهنما به همراه کد اخلاق پایان نامه
5- صدور معرفی نامه

·         انجام و پیگیری مکاتبات معاونت پژوهشی
شماره تماس: 88951407
شماره فاکس: 88951407

 

کارشناس مسئول پژوهشی:‌ سیده رویا عزیزیان

·         مسئول تدوین برنامه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده

·         دبیر کمیته اخلاق پزشکی دانشکده
شماره تماس: 88954442

 

کارشناس پژوهشی:‌ صدیقه ماسوریان

·         تنظیم قراردادهای پژوهشی پایان نامه های دانشجویان

·         تنظیم قراردادهای پژوهانه دانشجویان واجد شرایط

·         انجام هماهنگی بین معاونت پژوهشی ، آموزشی و امور مالی جهت تامین بودجه در پرداخت هزینه های قراردادهای پایان نامه های دانشجوئی

·         ارایه گزارش پایان نامه های دانشجویی
شماره تماس: 88954442

 

کارشناس پژوهشی: اسماعیل شجاعی زاده

·         دبیر شورای پژوهشی دانشکده

·         تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی

·         تنظیم و انجام مکاتبات مربوط به طرحهای تحقیقاتی مطرح شده در شورای پژوهشی

·         پیگیری طرحهای تحقیقاتی و ارایه گزارش طرح های تحقیقاتی  
شماره تماس: 42933212

دکتر ساسان رضائی: مدیر شورای ارتباط با صنعت و فناوری دانشکده

 مهندس ثریا زارعی : کارشناس تحلیل گر سیستم

·         رابط معاونت پژوهشی دانشکده با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

·         دبیر شورای ارتباط با صنعت دانشکده
شماره تماس: 42933013